CIT – ULGA NA ROBOTY JUŻ W SEJMIE

20 września 2021

Wśród propozycji zmian podatkowych przewidzianych w ramach tzw. polskiego ładu[1] znalazła się m.in. regulacja związana z tzw. ulgą na roboty (zarówno na gruncie CIT jaki PIT). W niniejszej publikacji skupiamy się na najważniejszych kwestiach wynikających z analizy treści projektu z punktu widzenia podatników CIT (przy czym regulacje na gruncie PIT co do istoty ulgi są podobne).

Na czym ma polegać ulga na roboty?

Jak wynika z uzasadnienia do Projektu ulga ma funkcjonować na zasadach podobnych do już obowiązującej, sprawdzonej ulgi na badania i rozwój (B+R). Nowa ulga, zgodnie z założeniami ma przysługiwać podatnikom prowadzącym działalność przemysłową (produkcyjną). Wskazanym podatnikom przysługiwać będzie prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów (wydatków na robotyzację), które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Projekt zakłada, że podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Za koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, zgodnie z Projektem będzie można uznać:

Z punktu widzenia wielu branż, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane skorzystaniem z ulgi, kluczowe znaczenie może mieć (dość wąska) definicja robota przemysłowego. Zgodnie z Projektem przez robota przemysłowego rozumie się: automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej trzech stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

Projekt zawiera również definicje legalne takich pojęć, jak „maszyna” i „urządzenia peryferyjne” do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych. Będą nimi m.in. jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne, określone efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem.

Zgodnie z Projektem odliczenie ma mieć zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Z całą pewnością pomysł wprowadzenia nowej ulgi należy ocenić pozytywnie. Na ostateczną ocenę nowej regulacji powinniśmy jednak poczekać do zakończenia procesu legislacyjnego, w trakcie którego wiele się jeszcze może zmienić – zarówno na korzyść jak i na niekorzyść podatników zainteresowanych ulgą na roboty.

[1] Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Projekt dostępny jest na stronie: sejm.gov.pl; dalej: Projekt.