• Czy spółka komandytowa składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

    Przekazywanie rocznych raportów przez spółki nieposiadające osobowości prawnej nie jest wprost uregulowane w przepisach. Organy uważają, że to zadanie wspólników, przy czym problemy sprawia ustalenie terminu jego realizacji.

    Spółka komandytowa jako osobowa spółka prawa handlowego musi stosować przepisy ustawy o rachunkowości, bez względu na poziom osiąganych przychodów czy obrotu. Spółka komandytowa, w związku z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi również sporządzać sprawozdanie finansowe. Dokument ten zasadniczo składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz inne informacje i objaśnienia. W przypadku podmiotów, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta z wyłączeniem podmiotów mikro- i małych, musi ono również zawierać zestawienie zmian w kapitale własnym. Dokument ten jest zatwierdzany przez wspólników spółki.

    Cały artykuł naszych Ekspertów znajdziesz na rzeczpospolita.pl

    autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 09.03.2016