e-Urząd Skarbowy 

11 stycznia 2021

Jeszcze przed zakończeniem ubiegłego roku Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało projekt ustawy zakładający wprowadzenie do systemu prawnego narzędzia teleinformatycznego dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pn. e-Urząd Skarbowy. 

Nowy system ma zapewnić pakiet usług online umożliwiających załatwianie spraw podatkowych bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem portalu lub aplikacji mobilnej. Jednocześnie e-Urząd zastąpi dotychczas znany podatnikom Portal Podatkowy. 

Projekt realizuje strategię MF 3xP, czyli proste podatki, przejrzysty system i przyjazna administracja. 

Zgodnie z zapowiedziami MF, e-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego klient będzie mógł załatwić online swoją sprawę pozostającą we właściwości organów KAS, jak również komunikować się z organami KAS (e-Urząd Skarbowy będzie zapewniał dwustronną komunikację: klientów z organami KAS, jak i organów KAS z klientami). Zgodnie z zapowiedzią MF: „E-usługi i funkcjonalności (…) będą dostępne w spójnym, przyjaznym serwisie, analogicznym do usługi Twój e-PIT.” 

W uzasadnieniu do projektu ustawy dot. e-Urzędu Skarbowego czytamy: „Ze względu na duży potencjał tworzonego systemu informatycznego i wysoką dynamikę rozwoju usług, które będą mogły być świadczone online przez organy KAS, zaproponowane rozwiązanie legislacyjne pozwoli na wykorzystywanie w pełni potencjału tego systemu w celu ułatwienia interesariuszom (obowiązanym) dostępu do organów podatkowych i natychmiastowego załatwiania spraw niewymagających angażowania czynnika ludzkiego po stronie organów KAS.” Tym samym, nowe narzędzie informatyczne ma na celu automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS (np. automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń, która będzie możliwa po wdrożeniu w e-Urzędzie Skarbowym modułu zaświadczeń czy automatyzacja udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów). 

Niemniej jednak przez e-Urząd Skarbowy nie będzie możliwe załatwienie spraw wymagających wydania postanowienia i decyzji. 

E-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym KAS dedykowanym 5 grupom interesariuszy: 

Zgodnie z zapewnieniami MF, e-Urząd Skarbowy będzie posiadał następujące funkcjonalności: 

Katalog czynności, które będą mogły być wykonywane w e-Urzędzie Skarbowym określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Nie jest on zatem na ten moment ostatecznie znany; można spodziewać się również, iż kolejne funkcjonalności będą systematycznie dodawane wraz z rozwojem systemu. 

E-Urząd Skarbowy będzie zatem gwarantował proste i szybkie załatwienie sprawy za pośrednictwem udostępnionych e-usług, a także zmniejszenie lub usunięcie formalizmu związanego z załatwieniem danej sprawy podatkowej, co dalej ułatwi wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku i przyśpieszy załatwienie sprawy podatkowej przez podatnika. W szczególności, MF przewiduje, że wdrożenie e-Urzędu Skarbowego będzie pozytywnie oddziaływało na klientów KAS, powodując przy tym: 

 1. Zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych. 
 2. Zmniejszenie pracochłonności i kosztów realizacji spraw. 
 3. Uproszczenie formularzy oraz sposobu ich wypełniania i składania. 
 4. Rezygnację z podawania w dokumentach wszystkich szczegółowych danych identyfikacyjnych w sytuacjach, gdy należy podać identyfikator podatkowy. 
 5. Możliwość pobierania, wypełniania i przesyłania dokumentów z dowolnego miejsca (w tym z własnego domu lub biura). 
 6. Dostęp online do indywidualnych informacji z obszaru podatków, w tym stanu spraw. 
 7. Możliwość załatwienia sprawy podatkowej online, w tym płatności. 
 8. Możliwość ustanowienia pełnomocnika online. 
 9. Możliwość sprawdzenia przez podmiot udzielający pełnomocnictwa stanu załatwienia spraw przez pełnomocnika. 
 10. Docelowo ułatwienie w przekazywaniu aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych (forma elektroniczna).  
 11. Możliwość złożenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w ustrukturyzowanej postaci elektronicznej. 

Projektowana usługa w całości będzie realizowana w postaci elektronicznej i nie będzie wymagane przekazywanie dokumentów w innej formie niż elektroniczna lub osobiste stawiennictwo w organie KAS. Osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tej osoby (jak i innych osób w zakresie posiadanego upoważnienia)Ponadto osoba taka będzie mogła online załatwić sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych informacji z obszaru podatków, jak i innych spraw.  

Co istotne, komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego w postaci portalu lub aplikacji mobilnej jest równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej. 

Docelowo MF przewiduje udostępnienie systemu e-Urząd Skarbowy również w językach obcych, oraz rozwiązania wspierające dla osób posługujących się językiem migowym. 

Planowane zmiany zapewnią możliwość podpisania pism i deklaracji organów pieczęcią elektroniczną Szefa KAS, która zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana. Skutek prawny podpisania pisma kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Szefa KAS jest równoznaczny z podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym. Jednocześnie, automatyczne załatwienie sprawy w e-Urzędzie Skarbowym będzie oznaczało załatwienie sprawy przez właściwy organ KAS. 

Projekt ustawy dot. e-Urzędu Skarbowego zakłada także nowelizacje niektórych ustaw, które regulują załatwianie spraw przez organy KAS. Nowelizacje te mają na celu automatyzację załatwiania spraw i wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego.  

Wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego pn. e-Urząd Skarbowy planowane jest z dniem 15 lutego 2021 r. 

Źródło: Projekt ustawy z dnia 28 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową