• Interpretacja ogólna dotycząca zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych

  W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 r. nr DD3.8201.1.2020 dotycząca rozliczania przez pracodawcę przychodów z tytułu wykorzystywania przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych.

  Interpretacja dotyczy stosowania art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),  w zakresie ujmowania w zryczałtowanym przychodzie pracownika świadczenia polegającego na finansowaniu przez pracodawcę kosztów eksploatacyjnych, w tym również paliwa, do samochodu służbowego wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych.

  Minister finansów stwierdził w interpretacji, m.in. że:

  • ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.
  • używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą ryczałtu. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.
  • pracodawca – jako płatnik PIT – z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest zobowiązany rozpoznać po stronie tej osoby wyłącznie przychód w wysokości ryczałtowej określonej, zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o PIT, który podlega opodatkowaniu PIT, jako przychód ze stosunku pracy.
  • pracodawca nie ma obowiązku odrębnie pobierać podatku od paliwa, ani żadnych innych kosztów eksploatacji pojazdu.
  • przychodem podatnika jest zatem jedynie kwota 250 zł lub 400 zł miesięcznie. Niższa wartość dotyczy samochodów o pojemności do 1600 cm sześć.; wyższa ma zastosowanie do pojazdów większych.

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 25.09.2020