IP BOX w statystykach

22 marca 2021

Przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej (tzw. ulga IP BOX) obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Rok 2020 był więc pierwszym rokiem, w którym przedsiębiorcy mogli korzystać z nowej ulgi podatkowej (umożliwiającej im rozliczenie dochodu uzyskanego w 2019 r. na nowych zasadnych).

Do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (dalej także jako „kwalifikowane IP”) podatnik ma prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku (w wysokości 5%) zamiast stawki ogólnej.

Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym dla skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Kwalifikowanymi IP są:

·         patent,
·         prawo ochronne na wzór użytkowy,
·         prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
·         prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
·         dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
·         prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
·         wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (t.j. Dz.U.2021.213 ze zm.),
·         autorskie prawo do programu komputerowego.

Podatnik, który spełnia warunki określone w przepisach dotyczących IP BOX, deklaruje w zeznaniu rocznym wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego. Wśród ww. warunków należy wskazać m.in. na:

·         obowiązek posiadania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, objętego ochroną prawną (np. w formie patentu, wzoru użytkowego), przy czym autorskie prawo do programu komputerowego nie wymaga dodatkowego procesu weryfikacyjnego czy też rejestracyjnego;
·         precyzyjne określenie dochodu generowanego z kwalifikowanego IP;
·         prowadzenie szczegółowej ewidencji wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem kwalifikowanego IP (w praktyce jest to dość problematyczne, ponieważ należy ewidencjonować wszystkie koszty, a nie tylko koszty kwalifikowane).

Jak wygląda IP BOX w liczbach?

Z informacji Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczenia ulgi IP BOX za 2019 r. wynika, że:

1.       Wśród wszystkich zgłoszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej (było ich w 2019 r. 269 744), autorskie prawo do programu komputerowego dotyczyło aż 269 457 zgłoszeń – co stanowi 99,89% ogółu;
2.       Spośród 1918 podmiotów rozliczających ulgę IP BOX jedynie 59 to podatnicy CIT- co stanowi 3,08%;
3.       Spośród 267 437 zgłoszonych przez podatników PIT kwalifikowanych praw własności intelektualnej jedynie 237 nie było autorskim prawem do programu komputerowego – co stanowi 0,09%;

Ulga IP BOX (obok istniejącej od kilku lat ulgi B+R) ma służyć przede wszystkim zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Mimo, że ulga IP BOX miał być preferencją dedykowaną dla wszystkich podatników, to – jak wynika z  zaprezentowanych wyżej danych liczbowych – w praktyce cieszyła się największą popularnością wśród programistów-freelancerów.

Źródło:

1.       https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ip-box
2.       https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-preferencyjnego-opodatkowania-dochodow-wytwarzanych-przez-prawa-wlasnosci-intelektualnej-ip-box
3.       https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8120238,ip-box-ulga-it-box-cit-programisci-patenty-prawo-autorskie.html