Jakie wyzwania czekają podatników przy wypełnianiu nowego TPR?

14 czerwca 2021

1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowelizacje rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. W efekcie realizowane w 2020 r. transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem informacyjnym będą raportowane na nowych wzorach formularzy TPR-P oraz TPR-C. 

Przypomnijmy – podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem) oraz realizujące transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia takiej dokumentacji na podstawie art. 11n pkt 1 uCIT / art. 23z pkt 1 uPIT, przekazują Szefowi KAS informację o cenach transferowych. Zgodnie z ogólnymi zasadami, informacja TPR powinna być przygotowana do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jednakże z uwagi na pandemię COVID-19 wskazany termin został przedłużony. Podmioty powiązane mają zatem dodatkowe trzy miesiące na wypełnienie powyższego obowiązku.  

Zanim jednak podatnicy przystąpią do składania informacji TPR, w celu należytego wywiązania się z obowiązku raportowania warto przeanalizować zmiany, jakie w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Finansów. Wynikają one z Objaśnień co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych stanowiących załącznik do znowelizowanych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych. 

Poniżej przedstawione zostały wybrane zmiany dotyczące informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wartość transakcjidotychczas wykazywaną w milionach złotych zaokrąglonych do drugiego miejsca po przecinku, należy podawać w tysiącach złotych, bez miejsc po przecinku. 

Jako Wartość zadłużenia należy wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest informacja TPR, a nie średnią arytmetyczną z początku oraz końca tego okresu. 

W polu Kwota odsetek ujmuje się łączną kwotę odsetek nie tylko otrzymanych lub zapłaconych w danym okresie, ale również należnych i naliczonych za ten okres. 

Pojawiły się nowe pola, takie jak Wartość transakcji na kontrahenta, w którym podaje się wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych oraz Przedmiot transakcji kontrolowanej, gdzie należy uzupełnić słownie opis przedmiotu transakcji.  

Pewne zmiany wprowadzono również w części dotyczącej informacji o stosowanej cenie transferowej. Przykładowo, jeżeli jako metodę jej weryfikacji wybrano metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej należy dodatkowo wskazać, czy cena transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo. Z kolei przy metodzie podziału zysku wyodrębniono trzy rodzaje podziału zysku za pomocą analizy rezydualnej, w zależności od podmiotu uprawnionego do otrzymania zysku rutynowego. 

Dla transakcji kontrolowanych związanych z finansowaniem, gwarancją, poręczeniem, zarządzaniem płynnością czy depozytem, oprócz dotychczasowych sposobów kalkulacji oprocentowania, umożliwiono wybór nowych rodzajów oprocentowania, tj.: 

Ten ostatni należy wybrać, gdy np. cena transferowa kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej, bądź równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową. 

Nowe objaśnienia wskazują wprost, że w przypadku transakcji kontrolowanych, dla których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, jako metodę weryfikacji ceny transferowej należy wybrać „inną metodę”. Wówczas wskazuje się również źródła danych wykorzystane do analizy zgodności. 

Przy oprocentowaniu zmiennym Marżę należy podawać w punktach procentowych, a nie tak jak dotychczas, w punktach bazowych. Z kolei uzupełniając wartość zastosowanego oprocentowania stałego, Poziom oprocentowania podaje się bez zmian w punktach procentowych, jednakże aż do czterech miejsc po przecinku. Wybierając natomiast oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym wskazywać należy dwie wartości, tj. minimalny i maksymalny poziom zastosowanego oprocentowania stałego. 

Katalog Źródeł danych do analizy cen transferowych nie uległ co prawda zmianie, jednakże dotychczasowa możliwości wyboru kilku źródeł została zastąpiona wyborem jednokrotnym. 

Istotną zmianę stanowi osobne wyodrębnienie i uszczegółowienie katalogu transakcji dotyczących restrukturyzacji, do którego zaliczono: 

Dla wyżej wymienionych kategorii transakcji kontrolowanych wymagane jest podanie wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji. 

Ponadto, jako transakcję kontrolowaną podlegającą raportowaniu w TPR-C wskazano również umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze (3101). Sugeruje to również, że tego rodzaju czynności prawne mogą być objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych.  

W TPR należy zawrzeć informację na temat rodzaju i procentowej wysokości udziału wspólnika wynikającej z powyższych umów, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników. 

Przy transakcjach restrukturyzacyjnych oraz umowach spółki niebędącej osobą prawną, umowach wspólnego przedsięwzięcia lub umowach o podobnym charakterze pewną wątpliwość może jednak budzić konieczności podawania powyższych informacji również dla transakcji korzystających ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 uCIT. Mając na uwadze zakres danych wykazywanych w TPR wydaje się bowiem, że informacje te, na co wskazuje art. 11t ust. 4 uCIT, nie są wymagane dla transakcji korzystających z tego zwolnienia. 

Warto zwrócić uwagę na rezygnację z obowiązku wykazywania w TPR-C transakcji wypłaty zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną dla wspólników tej spółki, co w połączeniu z założeniami projektu interpretacji ogólnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej wydaje się rozwiewać wątpliwości, co do istnienia potencjalnego obowiązku dokumentacyjnego dla wypłaty zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że nowy formularz TPR będzie z pewnością bardziej szczegółowy od poprzedniego. Oznacza to, że organy podatkowe zyskają w ten sposób szerszy zakres danych pozwalających na typowanie podmiotów do ewentualnej kontroli. Z drugiej strony, znowelizowane rozporządzenie w sprawie TPR rozwiązuje przynajmniej część problemów praktycznych oraz wątpliwości, jakie towarzyszyły wypełnianiu pierwotnej wersji formularza. Niemniej nowy TPR będzie z pewnością mniejszym bądź większym wyzwaniem, do którego warto się odpowiednio przygotować. 

  Źródło: 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2408). 
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych  
    (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487). 
  3. Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 t.j.). 
  4. Projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.