• JPK_VAT po zmianach

  Od 1 lipca obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

  Rozporządzenie obowiązuje co do zasady od 1 lipca 2021 r. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowelizacja zakłada istotne zmiany w raportowaniu JPK_VAT.

  Najważniejszą zmianą wydaje się uchylenie przepisów zobowiązujących podatników do oznaczania symbolem MPP transakcji opłaconych w podzielonej płatności – zarówno w ramach obowiązkowego jak i dobrowolnego MPP (uchylono przepisy zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów). 

  Co się jeszcze zmieniło?

  1. Od rozliczeń za styczeń 2022 r. w JPK_V7 odatnicy będą musieli podawać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku ze skorzystaniem z tzw. ulgi na złe długi.
  2. Określono, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane kodami GTU.
  3. W JPK_V7 pojawiły się nowe symbole związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE będą oznaczane symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych. Internetowe platformy sprzedażowe, które od lipca br. mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości (do 150 euro), ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały z kolei stosować w JPK_V7 nowe oznaczenie IED – wskazane, nowe oznaczenia będą obowiązywały od stycznia 2022 r.
  4. Nowelizacja wprowadziła również możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zmiana ma na celu ułatwienie prowadzenia ewidencji, poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz ww. biletów jednorazowych.
  5. Zgodnie z nowelizacją oznaczenie „TP” nie będzie miało zastosowania w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.
  6. Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji. Chodzi zatem o sytuację, w której powinniśmy wykazać korektę naliczonego in minus a nie mamy jeszcze faktury – zgodnie z nowelizacją wykażemy taką korektę dokumentem wewnętrznym z oznaczeniem WEW.
  7. Rozporządzenie wprowadziło także szereg zmian w oznaczeniach GTU:
  • GTU_01 – doprecyzowano, że oznaczenie ma dotyczyć napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208.
  • GTU_03 –oznaczenie nie obejmuje już swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT i podlegających oznaczeniu „GTU_02”.
  • GTU_06 –doprecyzowano, że dostawa folii typu stretch powinna być oznaczona tym kodem, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich. Dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawy i ujęto odrębnie.
  • GTU_07 –doprecyzowano, że oznaczenie dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze Scalonej CN 8701–8708.
  • GTU_08 –oznaczenie nie będzie już dotyczyć wyrobów z bursztynu (CN 9602) oraz biżuterii artystycznej o wieku przekraczającym 100 lat (CN 9706 00 00). Oznaczeniu w dalszym ciągu będą podlegały niektóre tzw. ,,towary wrażliwe” wymienione w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do uVAT.
  • GTU_09 –usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”, ponieważ budziło ono wątpliwości interpretacyjne. W związku z tym, oznaczenie dotyczyć będzie tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa zmiana nie spowoduje więc rozszerzenia ww. oznaczenia GTU na nowe kategorie produktów.
  • GTU_10 – ma dotyczyć nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również „ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT”.  Do tej pory ww. części i udziały w nieruchomościach również podlegały oznaczeniu GTU_10, ale nie wynikało to wprost z treści rozporządzenia (twierdził tak MF w wydanych przez siebie wyjaśnieniach).
  • GTU_12 – doprecyzowano które z usług niematerialnych podlegają temu oznaczeniu (wskazując konkretne kody PKWiU 2015 odpowiadające tym usługom). Co do zasady do rozporządzenia zostają przeniesione grupowania PKWiU, które zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami MF (dostępnymi na stronie internetowej) podlegały oznaczeniu GTU_12. Pojawiły się tu jednak także nowe pozycje PKWiU, które nie były wymienione we wspomnianych wyjaśnieniach MF – objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, ponieważ (w ocenie MF) są to usługi tzw. „wrażliwe” często wykorzystywane do podwyższania kosztów. Zmieniono zapis – zamiast „księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”
  • GTU_13 – doprecyzowanie przepisu, tzn. wykreślenie wyrazów „sekcja H” i „2015 symbol”. W znowelizowanym brzmieniu rozporządzenia oznaczeniu GTU_13 będzie podlegało: świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1). Usunięcie zastrzeżenia „ex” przy symbolu PKWiU może zasadniczo spowodować szersze zastosowanie GTU_13.

  Warto również pamiętać o kilku informacjach technicznych:

  1. dla rozliczeń podatku za okresy lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K).
  2. MF planuje jednorazową aktualizację struktury JPK_VAT z deklaracją, która będzie uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r. i będzie poprzedzone konsultacjami podatkowymi.  

  Zgodnie z informacją MF – aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosujemy obecną strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K). Przy jej wypełnianiu:

  1. Nie stosujemy oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji – nie należy  wypełniać tego pola.
  2. Nie stosujemy oznaczenia transakcji  SW – nie należy wypełniać tego pola.
  3. Stosujemy oznaczenie EE dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:
   • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
   • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

  Źródło: gov.pl; Dziennik Ustaw

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 12.07.2021