Już niebawem: Objaśnienia podatkowe ws. metody PCN 

1 lutego 2021

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sposobu stosowania przepisów dot. cen transferowych Ministerstwo Finansów przygotowało projekt dokumentu pt. Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 3 – Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. 

Czym jest metoda PCN? 

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (dalej: metoda PCN) polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcji między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach zawieranych przez podmioty niezależne. Porównanie stanowi podstawę do określenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi, tj. wartości zgodnej z zasadą ceny rynkowej.  

Rodzaje porównań cen 

Przy stosowaniu metody PCN można wyróżnić: 

Wewnętrzne porównanie cen ma zastosowanie w sytuacji, gdy usługodawca świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych. Natomiast w sytuacji, gdy dana kategoria usług nie jest świadczona na rzecz podmiotów niepowiązanych może zostać zastosowane tzw. porównanie zewnętrzne, które polega na porównaniu cen stosowanych w transakcji między podmiotami powiązanymi z cenami jakie stosowane są na rynku między podmiotami niepowiązanymi. Ustalenie ceny przy zastosowaniu metody tzw. zewnętrznego porównania cen jest możliwe pod warunkiem, że na rynku dostępne są informacje o cenach stosowanych w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane.  

Na co zwrócić uwagę? 

Dokonując analizy porównawczej, wymagane jest zachowanie ścisłej porównywalności przedmiotu transakcji (m.in. cech charakterystycznych dóbr, usług, innych świadczeń) oraz profili funkcjonalnych stron danej transakcji (t.j funkcji pełnionych przez podmioty w takich transakcjach, angażowanych przez te podmioty aktywa oraz ponoszonych ryzyk). 

Co ważne – metodę PCN stosuje się, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

  1. żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie wpływa w sposób istotny na cenę przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub  
  2. można dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty różnic. 

Jak wskazano w projekcie Objaśnień, pojęcie ceny należy rozumieć szerzej niż jako cenę określoną w jednostkach pieniężnych. Pojęcie to obejmuje również m.in. wynagrodzenie prowizyjne, procent od przychodów, stopy odsetkowe, zapłatę w naturze. 

Zgodnie z zaprezentowanym projektem Objaśnień, metoda PCN może mieć zastosowanie do transakcji kontrolowanych, tj. w szczególności do transakcji 

Korekta porównywalności 

Podatnik ma możliwość zastosowania korekt porównywalności w przypadku, gdy ich stosowanie prowadzi do podniesienia wiarygodności wyników przeprowadzonej analizy porównawczej. Co istotne, nie należy dokonywać wyżej wskazanych korekt na kryteriach porównywalności, które nie mają wpływu na wysokość ceny transferowej lub ich wpływ jest nieznaczny. 

Do 31 stycznia Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe, w ramach których podatnicy mogli przesyłać swoje stanowisko, uwagi i opinii do projektu. Aktualnie czekamy na wydanie finalnej wersji Objaśnień.  

Źródło: gov.pl