• Koniec epidemii a preferencje podatkowe

  Proponowane w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia[1] odwołanie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (zapowiadane przez Ministra Zdrowia na 16 maja 2022 r.) oznacza również koniec niektórych preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Przepisy antykryzysowe powiązały bowiem zakończenie obowiązywania niektórych preferencji z końcem miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii COVID-19.

  Jakie preferencje przestaną obowiązywać?

  Zakładając, że rozporządzenie wejdzie w życie w maju, od 1 czerwca 2022 r. powróci podatek od przychodów z budynków, który wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawą opodatkowania jest suma przychodów pomniejszona o kwotę 10 mln zł.

  Podatnicy PIT i CIT nie skorzystają już z możliwości odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19. Wskazana preferencja obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., obecnie odliczeniu podlega kwota nominalna (w poprzednich okresach można było odliczyć większe kwoty).

  Nie będzie także możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  Wygaśnie również możliwość stosowania 5% stawki na etapie zaliczek na podatek dla podatników płacących 5% CIT od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Od czerwca stawka będzie mogła zostać uwzględniona dopiero w rozliczeniu rocznym. Natomiast podatnicy PIT będą mogli korzystać z tej preferencji do końca roku.

   Jakie preferencje będą wciąż obowiązywały?

  Część przepisów wprowadzających preferencje podatkowe przewiduje ich zakończenie wraz z końcem roku, w którym zakończony będzie stan epidemii. W związku z tym, do końca 2022 r.:

  1. pozostaną zawieszone przepisy o uldze za złe długi; w dalszym ciągu nie będzie zatem obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań;
  2. będą obowiązywały zwiększone limity zwolnień dla:
  • zapomóg wypłaconych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji (obecnie 3 tys. zł, od 2023 r. 1 tys. zł),
  • zapomóg dotyczących indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (obecnie 10 tys. zł, od 2023 r. 6 tys. zł),
  • świadczeń od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (obecnie 2 tys. zł, od 2023 r. 1 tys. zł),
  • dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych (obecnie 3 tys. zł, od 2023 r. 2 tys. zł).

  Stan zagrożenia epidemicznego a przepisy podatkowe

  Jednocześnie, zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia[2] od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania ma być ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2. W konsekwencji podatnicy w dalszym ciągu mogą dłużej oczekiwać na otrzymanie interpretacji indywidualnej (termin został wydłużony o 3 miesiące na podstawie przepisów specustawy i wynosi aktualnie 6 miesięcy).

  Zawieszone pozostają wciąż przepisy dotyczące raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych – zawieszenie obowiązuje do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

  Do końca obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy mogą korzystać z preferencji w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji, a  więc mogą posługiwać się posiadanym certyfikatem podatnika, który obejmuje 2019 rok, pod warunkiem, że uzyskają od podatnika oświadczenie o aktualności zawartych w nim danych. Utrzymana zostanie również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, o ile dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości. Podobnie jak możliwość posługiwania się certyfikatem o nieokreślonym okresie ważności, w przypadku gdy 12 miesięcy od jego wystawienia upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

  Etap legislacyjny:
  Projekty z 6.05.2022 r.:
  – w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
  – w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia,
  zostały skierowane 9.05.2022r. do konsultacji publicznych.

  [1] Projekt z 6.05.2022 r. dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359502/katalog/12877394#12877394
  [2] Projekt z 6.05.2022 r. dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359506

  autor: Radosław Kubiak, mł. konsultant ds. podatków data: 10.05.2022