Konsultacje podatkowe dotyczące informacji o cenach transferowych

18 maja 2020

Trwają konsultacje podatkowe w sprawie projektu dokumentu Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r., których celem jest uzyskanie opinii podatników w zakresie jego poprawności merytorycznej i spójności logicznej. Zgłoszone do 22 maja 2020 r. uzasadnione i konstruktywne uwagi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji dokumentu. 

Informacja o cenach transferowych (TPR) to zbiór informacji na temat transakcji kontrolowanych realizowanych z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami pochodzącymi z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, tzw. rajów podatkowych. Jak wynika z przepisów ustaw o podatkach dochodowych, informacja ta wykorzystywana będzie w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. Z kolei w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie TPR wskazano, iż szczegółowy zakres danych przedstawianych w informacji o cenach transferowych, połączony ze stosunkowo łatwą do analizy danych formą elektroniczną, pozwoli na bardziej precyzyjne typowanie podmiotów na potrzeby kontroli cen transferowych. 

Raportowanie TPR jest nowym obowiązkiem sprawozdawczym obejmującym transakcje realizowane od 2019 r. Polegać on będzie na składaniu deklaracji o cenach transferowych za pośrednictwem interaktywnych formularzy TPR-C (osoby prawne) i TPR-P (osoby fizyczne), które zastąpiły dotychczasowe sprawozdania, odpowiednio CIT-TP i PIT-TP. Informacje o cenach transferowych należy przekazać w formie elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Warto przypomnieć, iż przepisy tzw. ustaw antykryzysowych przedłużyły termin złożenia TPR do 30 września 2020 r., jednakże tylko i wyłącznie dla podatników objętych obowiązkiem raportowym, u których rok podatkowy był krótszy niż 12 miesięcy i kończył się przed 31 grudnia 2019 r. Natomiast dla zdecydowanej większości podmiotów pierwotny termin nie uległ zmianie. Podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zobowiązani są zatem złożyć pierwszy TPR do końca września 2020 r. 

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości odnośnie sposobu wypełniania formularzy TPR oraz zapewnienia pewności prawnej w związku z wywiązywaniem się z nowych obowiązków Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji podatkowych projekt dokumentu Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.. W obecnym kształcie opracowanie składa się z 88 pytań i odpowiedzi, które mają docelowo uefektywnić zwłaszcza praktyczne aspekt raportowania TPR.  

Należy jednak mieć na uwadze, iż projektowane wyjaśnienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one, w myśl ordynacji podatkowej, ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani objaśnień podatkowych, pozbawione są więc funkcji gwarancyjnej i ochronnej.  

Zawiadomienie wraz z projektem dokumentu znajdują się na stronie www.gov.pl