KSeF- zmiany w projekcie – wszystko, co musisz wiedzieć

11 kwietnia 2024

Poznaliśmy najnowsze propozycje zmian w ustawie regulującej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Minister Finansów rozpoczął konsultacje tego projektu (z projektem można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-projektu-rozwiazan-prawnych-w-zakresie-obowiazkowego-ksef).

Data wejścia w życie obowiązkowego KSeF

Projekt nie wskazuje nowej daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF –  datę mamy poznać na przełomie kwietnia i maja(po zakończonym audycie informatycznym). Niemniej projekt zakłada:

Faktury dla konsumentów

Zgodnie z założeniami projektu faktury dla konsumentów będą wystawiane na zasadzie dobrowolności. Podatnicy będą więc mieli wybór, czy tego typu dokumenty będą wystawiać w KSeF i udostępniać konsumentom wizualizację faktury wraz z kodem QR, czy jednak tego typu dokumenty będą wystawiane jak dotychczas (papierowo lub elektronicznie).

Dodatkowo wystawca faktury nie będzie miał obowiązku ustalenia, czy nabywca ma status podatnika VAT czynnego czy zwolnionego. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Celem tej zmiany jest zwolnienie wystawcy e-faktury z obowiązku ustalania statusu nabywcy, na rzecz którego wystawiana jest e-faktura.

Wystawca faktury będzie wykazywał NIP nabywcy również, jeśli nabywcą będzie podatnik zwolniony z VAT, niezarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.

Zmiany w PIT i CIT

Zaproponowano również zmiany w ustawie o PIT i CIT w zakresie możliwości zaliczenia niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Nowe przepisy mają mobilizować nabywców do prawidłowej identyfikacji zakupu, tzn. tego czy zakup ma związek z działalnością, czy jednak jest to zakup „konsumencki” już na etapie – jak rozumiem – składania zamówienia. Zgodnie z propozycją do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć wydatków udokumentowanych fakturami, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
  2. nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Projektowane przepisy przewidują także katalog przypadków, w których koszty będą mogły być udokumentowane fakturą bez NIP. Ustawa przewiduje też specyficzne przypadki, gdy koszty będą mogły być udokumentowane fakturą wystawioną poza KSEF.

Dodatkowo podatnicy wystawiający faktury poza KSeF będą mieli obowiązek oznaczania ich w ewidencji sprzedaży JPK_VAT z deklaracją odpowiednim znacznikiem. Rozwiązanie to będzie zaproponowane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych zawartych w deklaracjach podatkowych. Odpowiednio zmieniona schema JPK_VAT zostanie przedstawiona po zakończeniu prac nad ustawą.

Załączniki do faktur

Co do zasady w dalszym ciągu zakłada się, że KSeF nie będzie obsługiwał załączników do faktur. Niemniej projekt przewiduje tutaj pewien wyjątek. Przewiduje się wprowadzenie możliwości dodawania załączników do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i faktury tzw. „zbiorcze” (rozwiązanie wyłącznie w zakresie dostawców paliw). Jednocześnie projekt zakłada, że w okresie niezbędnym do dostosowania nowych rozwiązań, dla tego rodzaju transakcji przewiduje się dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania e-fakturowania.

W dodawanym art. 145l ust. 4 ustawy o VAT wskazuje się, że w okresie przejściowym [na ten moment nie wskazano tego okresu] podatnicy obowiązani do wystawiania e-faktur mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej w przypadku, gdy faktury dokumentują transakcje o rozbudowanej liczbie danych dotyczących jednostek miary i ilości (liczby) dostarczanych towarów lub wykonywanych usług, cen jednostkowych towarów lub usług bez kwot podatku (cen jednostkowych netto) i faktury te dokumentują:

  1. informacje o dostawach paliwa na stacjach paliw i stacjach gazu płynnego za dany okres (faktury zbiorcze);
  2. dostawy mediów i świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Według mnie ww. możliwość będzie więc mocno ograniczona do wskazanych wyżej rodzajów działalności.

Tryb offline

Projekt zakłada wprowadzenie okresu przejściowego [na ten moment nie wiemy o jakim okresie mowa], w trakcie którego wszyscy podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mogą wystawiać faktury w postaci elektronicznej, zgodnie z wzorem udostępnionym na podstawie art. 106gb (czyli zgodnie ze schemą, ale poza KSeF). To oznacza, że przez pewien okres podatnicy mogą korzystać z trybu offline – tak, jakby w ich organizacji wystąpiła niedostępność systemu (np. z powodu braku prądu czy internetu).

Taka faktura, tak jak elektroniczne faktury offline wystawiane w innych ustawowo przewidzianych przypadkach, jak np. podczas niedostępności KSeF, powinna być opatrzona kodem QR i wprowadzona do systemu w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

Certyfikaty związane z kodami QR

W celu zapewnienia stabilnego procesu wdrożenia efakturowania, projekt zakłada wprowadzenie możliwości wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy do faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF. Przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF Ministerstwo ma udostępnić oprogramowanie (zakładam, że w ramach KSeF), które pozwoli na wygenerowanie oraz pobranie takich certyfikatów. Oprogramowanie będzie określało sposób uwierzytelnienia się podatników, w tym narzędzie – certyfikat wystawcy – przy użyciu którego podatnik będzie mógł wystawiać faktury w okresie awarii, niedostępności KSeF lub w przypadku skorzystania z czasowego wystawiania faktur poza KSeF. Podatnik będzie mógł pobrać to narzędzie – jak zapowiada MF – z odpowiednim kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed wdrożeniem e-fakturowania.

Wyłączenie dla faktur o małej wartości

Projekt zakłada wprowadzenie na okres przejściowy [ponownie – nie wiemy o jakim okresie mowa] możliwość wystawiania faktur elektronicznych lub faktur w postaci papierowej przez podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych przez nich faktur jest niewielka.

Kiedy skala jest niewielka?

  1. gdy żadna z wystawianych w danym miesiącu przez podatnika faktur nie przekracza brutto kwoty 450 zł oraz
  2. łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, podlegająca udokumentowaniu tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10.000 zł.

Jeśli nie będą spełnione ww. warunki podatnik zobowiązany będzie wystawiać faktury w KSeF, począwszy od faktury, którą przekroczone zostały te wartości (została przekroczona jedna z tych wartości brutto). Jeżeli w danym miesiącu faktury nie spełnią wskazanych wyżej warunków podatnik nie może w następnym miesiącu ponownie skorzystać z możliwości wystawiania faktur w postaci papierowej lub faktur elektronicznych.

Rozwiązanie to jest kierowane do podatników „wykluczonych cyfrowo” (ustawa nie definiuje tego określenia). Z ww. rozwiązania nie będą korzystać podatnicy, którzy w okresie przejściowym, korzystając z rozwiązań przewidzianych w niektórych rodzajach kas rejestrujących, będą wystawiać faktury przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Innych zmian dotyczących KSeF na ten moment nie zidentyfikowałem. Projekt zakłada dodatkowo inne zmiany (niezwiązane z KSeF):

  1. przesunięcie terminu wdrożenia wyłącznej elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw.: „trybach nadzwyczajnych”
  2. zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz zastępczego raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

W razie pytań zachęcam do kontaktu!