MF uszczegółowi jakie świadczenia należy wpłacać na mikrorachunek podatkowy

7 września 2020

Minister Finansów (MF) zamierza precyzyjnie określić w drodze rozporządzenia wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu tzw. mikrorachunku podatkowego. 

Od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje w Polsce tzw. mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny, przypisany do danego podatnika rachunek bankowy służący do rozliczeń z urzędem skarbowym. 

Główną ideą mikrorachunku podatkowego jest, aby podatnik co do zasady nie musiał wpłacać świadczeń na rzecz urzędu skarbowego na różne odrębne rachunki (przypisane do danego podatku), lecz na jeden rachunek, przypisany do tego podatnika. Powyższe powinno skutkować m.in. ograniczeniem ryzyka pomyłek. W przeszłości w praktyce zdarzało się bowiem, że podatnicy mylili rachunki w efekcie czego wplata dotycząca np. podatku VAT trafiała na rachunek dotyczący podatku CIT, a w skrajnych przypadkach nawet na rachunek innego urzędu skarbowego niż urząd właściwy dla podatnika.  

Ponieważ mikrorachunek podatkowy ze swej istoty przypisany jest do danego podatnika, to nie zmienia się on w razie zmiany właściwości rzeczowej lub miejscowej organu podatkowego, co niewątpliwie jest zaletą dla podatników, którzy zmienili np. swoje miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby firmy.  

Wprowadzone na początku 2020 r. przepisy dotyczące stosowania mikrorachunku podatkowego nie były do końca jednoznaczne. Kontrowersje budziło m.in. to czy za jego pośrednictwem należy opłacać chociażby mandaty karne nakładane przez Policję. W początkowym okresie obowiązywania przepisów pojawiały się opinie wskazujące, że taki obowiązek może występować. Ostatecznie u przedstawicieli doktryny podatkowej zaczął jednak przeważać pogląd, że takiego obowiązku nie ma, ponieważ mandaty karne nie są niepodatkową należnością budżetową, do której ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe (zajmuje się tym Policja). 

Zapewne mając na uwadze niejednoznaczność przepisów, ustawodawca od 1 lipca 2020 r. zmienił treść art. 61b ustawy Ordynacja podatkowa, regulującego kwestie płatności za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego. 

Zgodnie aktualnym (obowiązującym od 1 lipca 2020 r.) brzmieniem art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu: 

Powyższe oznacza, że za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego nie opłacimy zatem np. podatku od nieruchomości, czy też opłat lokalnych. Nie są to bowiem wpłaty dokonywane na rachunek urzędu skarbowego, a tylko takie mogą być realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Co istotne, przepisy (art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej) upoważniły MF do wydania rozporządzenia wykonawczego w którym określi rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

Celem realizacji powyższego upoważnienia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 28 lipca 2020 r. dotyczący rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. 

Szczegółowy wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, znalazł się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Wykaz ten został podzielony na części dotyczące CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części ujęto należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia wskazanie poszczególnych formularzy podatkowych, którymi rozlicza się określone podatki ma na celu ułatwienie podatnikom identyfikacji wpłat, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego.  

Wydaje się, że uszczegółowienie, które zamierza wprowadzić MF należy ocenić pozytywnie, gdyż faktycznie powinno istotnie zredukować potencjalne problemy podatników z ustalaniem, czy danej wpłaty powinni dokonać na mikrorachunek podatkowy, czy może jednak na „tradycyjny” rachunek urzędu skarbowego. 

Co istotne z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika również, że przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego dokonywane powinny być także płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego.  

W przedmiotowym uzasadnieniu do projektu podkreślono także,  wykaz nie zawiera należności wynikających z podatku akcyzowego, gdyż podatek ten jest pobierany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, a zatem jego zapłata następuje na rachunek bankowy tego Urzędu Skarbowego.  

ww. uzasadnieniu wskazano również na możliwość przyszłej rozbudowy katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym. 

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie nadal znajduje się ono jednak na etapie opiniowania.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania prac MF: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336701/katalog/12704323#12704323 

Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (zgodnie z projektem rozporządzenia): 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych:

 1. wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  CIT-10Z 

 2. wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR 
  CIT-11R 

 3. wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  CIT-6R 

 4. wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  CIT-6AR 

 5. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  CIT-8

 6. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
  CIT-8AB
  wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  CIT-8A, CIT-8B

 7. wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
  CIT-9R

 8. wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
  CIT-14

 9. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
  CIT-CFC

 10. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
  CIT-NZ

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

 1. wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  PIT-28

 2. wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  PIT-28S

 3. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36

 4. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (podatek dochodowy według stawki 19%)
  PIT-36L

 5. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-36S

 6. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (podatek dochodowy według stawki 19%)
  PIT-36LS

 7. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-37 

 8. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-38

 9. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
  PIT-39

 10. wynikający z deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy
  PIT-4R

 11. podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
  PPL

 12. podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
  PIT-7

 13. wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
  PIT-8AR

 14. wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
  PIT-CFC  

 15. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
  PIT-NZ

 16. wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
  PIT-NZS

 17. zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych
  PPD

 18. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
  PPE

 19. podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych
  PPW

III. Podatek od towarów i usług:

 1. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług
  VAT-7

 2. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług
  VAT-7K

 3. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług
  VAT-7D

 4. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
  VAT-8

 5. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
  VAT-9M

 6. wynikający z deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
  VAT-10

 7. wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
  VAT-12

 8. wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
  VAT-Z

 9. wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
  VAT-In

 10. płatność organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym
  TWPOD

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336701/katalog/12704323#12704323