Nowe interpretacje ogólne

22 lutego 2021

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał cztery nowe interpretacje ogólne. Zasadniczym celem interpretacji ogólnych jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe. W przeciwieństwie do interpretacji indywidualnych nie rozstrzygają one problemów wynikających z interpretacji przepisów. Cechą wspólną tych instytucji jest pewna funkcja ochronna – zastosowanie się do interpretacji nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował.

Czego dotyczą najnowsze interpretacje?

W pierwszej interpretacji Minister dokonał wykładni przepisów związanych z sytuacją, w której podatnik (faktorant) dokonuje cesji (sprzedaży) na inny podmiot (na faktora) tzw. „wierzytelności własnej”, to jest wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez podatnik na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług, w związku z którą podatnik ten wykazał z tego tytułu przychód. Poza zakresem wydanej interpretacji pozostały szczególne rodzaje wierzytelności własnej (np. wierzytelność nieściągalna, wierzytelność przedawniona, wierzytelność z tytułu kredytu albo pożyczki, wierzytelność z tytułu obligacji albo odsetek).

W drugiej interpretacji Minister wyjaśnił wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy. W interpretacji wskazano zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy leasingu (w tym co do okresu jej trwania, czy wysokości rat leasingowych), które nie mają wpływu na jej treść jako umowy leasingu dla celów podatkowych i tym samym nie powodują konieczności ponownego podatkowego jej weryfikowania. Poruszono również kwestię ustalenia wysokości przychodu w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej, w trakcie trwania umowy.

Trzecia interpretacja dotyczy stosowania art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT w odniesieniu do świadczeń polegających na zapewnieniu uczestnictwa członkom samorządu zawodowego w szkoleniach finansowanych przez ten samorząd. W interpretacji uwzględniono pogląd prezentowany w wyrokach sądów administracyjnych. W rezultacie, zapewnienie przez samorząd zawodowy nieodpłatnego szkolenia członkowi tego samorządu, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Czwarta interpretacja dotyczy prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych (realizowanych w modelu trójstronnym) jako dostawy towarów albo świadczenie usług. Interpretacja stanowi pokłosie wyroku TSUE w sprawie C-235/18 Vega International. Zgodnie z interpretacją transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

Niezależnie od powyższego Ministerstwo poinformowało, że  1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. W momencie wyeliminowania tego przepisu z porządku prawnego, doszło do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu. Aktualność interpretacji indywidualnej jest bowiem ściśle powiązana z okresem, w jakim obowiązuje przepis, którego dana interpretacja dotyczy. Interpretacje indywidualne zachowują natomiast swoją moc ochronną (na zasadach wynikających z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej) w odniesieniu do okresu, w jakim interpretowany przepis pozostawał w obrocie prawnym. Resort  finansów przypomniał jednocześnie, że podatnicy posiadający interpretacje indywidualne wydane w zakresie przepisu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, mogą nadal korzystać z wynikającej z nich ochrony w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r.

Pobierz: