„Nowe” przepisy o podatku u źródła dopiero od lipca 2021 r.?

31 grudnia 2020

Minister Finansów wydał Rozporządzenia, na mocy których po raz kolejny odroczono wejście w życie niektórych przepisów o podatku u źródła. Tym razem do 30.06.2021 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzeń odroczenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu określonego w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. wynika z wyjątkowych uwarunkowań prowadzenia procesu legislacyjnego w dobie pandemii COVID-19, a w efekcie trwającego dłużej niż przewidywano procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła w zakresie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji, konsultowanej z przedstawicielami sektora przedsiębiorców (w szczególności dotyczącej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku – tzw. procedura WHT refund).

Warto zauważyć, że wejście w życie tych przepisów było już odraczane do:

Mowa o art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, który co do zasady miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale od razu zawieszono jego stosowanie do końca czerwca 2019 r.

Przypomnijmy, zgodnie z tym przepisem, ograniczeniu w zakresie możliwości niepobrania podatku u źródła (tj. brak możliwości zastosowania zwolnień lub preferencyjnego opodatkowania na podstawie przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) podlegają wypłaty z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidend czy usług niematerialnych dokonane na rzecz tego samego podatnika w wysokości przekraczającej w ciągu roku podatkowego płatnika kwotę 2 mln. zł. To oznacza, że po przekroczeniu powyższego limitu (liczonego dla wszystkich tytułów objętych podatkiem u źródła) od owej nadwyżki płatnik ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz wpłacić podatek u źródła stosując stawki określone w przepisach krajowych.

Warto zauważyć, że przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła. Przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki podatku u źródła oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie rozszerzonej definicji wciąż obowiązują.

Źródło:

Przeczytaj pozostałe artykuły dotyczące podatku u źródła.