Nowe ulgi podatkowe w prekonsultacjach

5 lipca 2021

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji projekt ustawy z 18 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.  (tzw. pakiet ulg dla biznesu). Głównym celem tzw. pakietu ulg dla biznesu jest wprowadzenie preferencji i uproszczeń w ramach czterech instrumentów:

Ulga na IPO

Ulga na IPO (z ang. Initial Public Offering), czyli ulga w zakresie kosztów pierwszej oferty publicznej, będzie wspierać proces poszukiwania kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie. Wspierane będą firmy, które chcą wejść na giełdę oraz Ci, którzy będą inwestować w nowicjuszy giełdowych.

Zdaniem Ministra Finansów ulga na IPO jest w Polsce bardzo konieczna z uwagi na to, że potencjał giełdy nie jest w pełni wykorzystywany przez mniejsze podmioty.

Debiutanci giełdowi na samym początku są obciążani wieloma kosztami związanymi z działaniami marketingowymi, przygotowaniem i przekształceniem firmy, sporządzeniem prospektu emisyjnego oraz opłatami notarialnymi, skarbowymi, sądowymi i giełdowymi. Zgodnie z projektem wspomniane wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 150%. Wyjątek będą stanowiły wydatki bezpośrednio związane z emisją, wydatki na usługi doradcze, prawne i finansowe dla których przysługiwało będzie 50% odliczenia, przy maksymalnym limicie 50 000 zł netto.

Ministerstwo przewiduję korzyści również po stronie inwestorów. W myśl projektu inwestor, który zakupi akcję startującej na giełdzie spółki nie zapłaci przy ich sprzedaży tzw. podatku Belki (19%), pod warunkiem, że zachowa je przez 3 lata.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna ma na celu wsparcie w efektywnym łączeniu firm. Zaprojektowana preferencja podatkowa pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z przejęciem innej spółki. Ulga ma objąć wszystkie wydatki bezpośrednio poniesione w związku z nabyciem udziałów w spółce kapitałowej, takie jak usługi prawne, wycena, sporządzenie planu połączenia, audyty.

Przedstawione rozwiązanie ma pomóc w restrukturyzacji firm po pandemii, może też zwiększyć stabilność rynku pracy z uwagi na rzadsze zjawisko upadłości podmiotów.

Pakietu ułatwień dla Podatkowej Grupy Kapitałowej

Projekt zakłada również zmniejszenie wymogów dotyczących wysokości kapitału zakładowego spółek, które chcą utworzyć PGK. Obecnie limit wynosi 500 000 zł. Propozycja nowego limu to 250 000 zł. Dzięki temu możliwość założenia podatkowej grupy kapitałowej, która jest atrakcyjnym modelem biznesowym chociażby z uwagi na możliwość wspólnego rozliczania dochodów przez spółki wchodzące w skład grupy, będzie dostępna również dla mniejszych podmiotów. Planowane jest także wprowadzenie możliwości połączenia, przekształcenia oraz podziału spółek, które tworzą PGK, a także zniesienie warunku rentowności.

Estoński CIT 2.0.

Tzw. estoński CIT 2.0. to druga faza wdrożenia w Polsce rozwiązań, które łączą korzystne warunki opodatkowania z niskimi kosztami obsługi podatku.

W nadchodzącym roku wszystkie spółki kapitałowe będą mogły skorzystać z rozliczenia ryczałtem od dochodów, czyli na zasadach tzw. estońskiego CIT-u. W projekcie przewiduje się zniesienie limitu przychodów (obecnie 100 000 000 zł), co umożliwi skorzystanie z estońskiego CIT-u także dużym przedsiębiorstwom. Projekt zakłada także usunięcie obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Ponadto uprawnione do skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych będą już nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, ale również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółdzielnie.

Projekt przekazany został do prekonsultacji. Uwagi i opinie do projektu można było zgłaszać do 25.06.2021 r.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/kolejny-pakiet-zmian-dla-msp-i-duzych-inwestorow-w-prekonsultacjach