Objaśnienia podatkowe dot. tzw. białej listy

20 grudnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT.

Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”.

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw2 – zwana dalej „ustawą zmieniającą”.

Ustawa ta wprowadza do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług–zwanej dalej „ustawą o VAT” zmiany w art. 96b umożliwiające utworzenie jednego Wykazu podatników VAT w miejsce dotychczas obowiązujących wykazów, tj.:
1) podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;
2) podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Jeden Wykaz zawierający wszystkie informacje zawarte w dotychczasowych wykazach został rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT.

W związku z utworzeniem Wykazu podatników VAT wprowadzono również zmiany w przepisach:
1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
3) ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Z objaśnień dot. białej listy wynika m.in., że:

  1. Wpłata na rachunek wirtualny będzie traktowana tak, jakby trafiła na konto podstawowe – MF potwierdziło, że rachunki wirtualne nie trafią na białą listę. Nabywca, który wpisze ich numer w wykazie, otrzyma jednak informację, czy są one powiązane z właściwym rachunkiem rozliczeniowym danej firmy. Wpłata będzie traktowana jakby trafiła na konto podstawowe. Nie będą więc stosowane sankcje podatkowe.
  2. Sankcje nie obejmą płatności kartami kredytowymi ani transakcji internetowych realizowanych przez elektronicznych pośredników, takich jak Blue Media czy PayPal. Takich płatności, w ocenie MF nie można traktować jak klasycznych przelewów bankowych.
  3. Przedsiębiorcy którzy wpłacają zaliczki, muszą ustalić wartość całej transakcji, której dotyczy płatność. Jeśli przekracza ona 15 tys. zł, to wpłata musi być regulowana przelewem na rachunek widniejący na białej liście.
  4. Tak jak wskazywaliśmy wcześniej – przepisy o sankcjach będą także dotyczyć wpłat na rachunki firm faktoringowych, jeśli nie będą one figurować w wykazie. Podatnik, który zapłaci faktorowi na rachunek nieznajdujący się na białej liście, powinien powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy. W przeciwnym wypadku nie uniknie sankcji.
  5. Przy odroczonej płatności lub stałych zleceniach przedsiębiorcy powinni weryfikować, czy rachunek znajduje się na białej liście w dniu, w którym składają zlecenie przelewu z odroczonym terminem płatności lub zlecenie stałe.
  6. W przypadku gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej i jeżeli po stronie podatnika dokonującego płatności pozostaje kwota do zapłaty, kwotę tę podatnik powinien wpłacić na rachunek zamieszczony w Wykazie (oczywiście jeżeli wartość transakcji przekraczała 15 000 zł i wystawcą faktury był podatnik VAT czynny). W przypadku stosowania przez przedsiębiorców, którzy mają wobec siebie wierzytelności potrąceń długu, do obliczenia wysokości limitu 15 000 zł, który nakłada obowiązek dokonania bezgotówkowej płatności należy przyjąć całą wartość wierzytelności, a nie kwotę pozostałą po potrąceniu.
  7. W przypadku płatności dokonywanej w formie zaliczek lub płatności w ratach limit w wysokości 15 000 zł będzie dotyczył kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.
  8. W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza Wykazu podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza Wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.