Objaśnienia podatkowe dot. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

30 grudnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej objaśnienia podatkowe z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczące dotyczą stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Z objaśnień wynika m.in., że:

 1. Nabywca musi weryfikować przedmiot i wartość transakcji, bowiem to on inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności.
 2. Nie jest sankcjonowane umieszczanie na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku. Jeżeli nabywca otrzyma taką fakturę to nie ma obowiązku uregulowania takiej faktury w MPP.
 3. Wprowadzenie obowiązkowego split paymentu nie oznacza likwidacji dobrowolnego. Oba funkcjonują równolegle i uzupełniają się.
 4. Jeżeli sprzedawca omyłkowo nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas w jego interesie będzie poinformowanie nabywcy, że faktura została wystawiona bez wymaganego oznaczenia, a także o obowiązku zapłaty w podzielonej płatności. Informację tę sprzedawca może przekazać nabywcy w dowolnej formie i w dowolny sposób. Niezależnie od tego sprzedawca ma obowiązek skorygowania faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia. Fakturę może też poprawić nabywca notą korygującą.
 5. MPP nie może być zastosowany przy innych niż przelew formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazach i wekslach. Oznacza to, że zapłata np. kartą w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w MPP, będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP.
 6. W przypadku transakcji walutowych, dotyczących towarów lub usług objętych obligatoryjnym MPP, trzeba dokonać dwóch płatności:
  1. kwoty odpowiadającej kwocie VAT za pomocą komunikatu przelewu na rachunek VAT w złotówkach, według kwoty VAT wskazanej w złotówkach na fakturze,
  2. kwoty netto – odrębnym przelewem w obcej walucie lub w inny sposób.
 7. Żeby ustalić, czy wartość brutto faktury przekracza 15 tys. zł, gdy jest ona wskazana w walucie obcej, należy stosować kursy walut zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o VAT.
 8. Postanowienia umowne pomiędzy dostawcą i nabywcą wyłączające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do sprzedaży objętej obligatoryjną formą podzielonej płatności, będą nieważne, jako sprzeczne z ustawą.
 9. W sytuacji, w której nabywca towarów lub usług płaci należność do faktora, w związku z przeniesieniem przez dostawcę praw do wierzytelności za dostawę towarów lub usług na faktora, dla nabywcy ma zastosowanie obowiązek dokonania płatności w MPP do faktora.
 10. Dopuszczalne w świetle regulacji dotyczących MPP, pozostaje również dokonanie przez nabywcę zapłaty za pomocą komunikatu przelewu na rachunek VAT sprzedawcy tylko kwoty VAT, przy uregulowaniu kwoty netto w inny sposób, w tym z wykorzystaniem instytucji faktora.
 11. Obecnie nie ma możliwości uznania kompensat wielostronnych (umownych) za dopełnienie obowiązków związanych z zapłatą w obligatoryjnym MPP.