Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności już obowiązuje

4 listopada 2019

Od 1 listopada podatnicy nabywający towary i usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, o ile faktura je dokumentująca opiewa na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, są zobligowani do uregulowania należności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. O szczegółach przeczytają Państwo w naszym poradniku dot. split paymentu. Co jeszcze zmieni się w podatku VAT w najbliższym czasie, a jakie zmiany już obowiązują?

BIAŁA LISTA

Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) 1 września 2019 r. Szef KAS udostępnił na swojej stronie internetowej wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. „biała lista”).

Biała lista, poza standardowymi danymi rejestrowymi zawiera takie informacje jak status podatnika w podatku VAT, czy numery zgłoszonych rachunków bankowych podmiotu. Z wykazu można dowiedzieć się o dokładnej dacie rejestracji, wykreślenia czy przywrócenia do rejestru podatników VAT. Docelowo podatnicy będą mieli możliwość zweryfikowania danych swoich kontrahentów wybierając konkretną datę z ostatnich 5 lat. Informacje na białej liście są aktualizowane raz na dobę.

Jakie sankcje grożą podatnikom?

Solidarna odpowiedzialność w VAT – od 1 stycznia 2020 r.

Nowelizacja wprowadza solidarną odpowiedzialność wobec podatnika (nabywcy towaru lub usługi) wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę. Podatnik będący nabywcą ma odpowiadać solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, jednak do kwoty podatku od towarów i usług, związanego z daną dostawą towarów czy świadczeniem usług, za które płatności nie dokonano na rachunek podatnika zawarty w wykazie i dotyczy to transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł.

Brak prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu – od 1 stycznia 2020 r.

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodane zostaną przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł brutto, jeżeli zostały dokonane przelewem na rachunek inny niż wskazany na białej liście.

Jak uniknąć sankcji w przypadku pomyłki?

Ustawa przewiduje możliwość uwolnienia się od wyżej wskazanych konsekwencji. W tym celu podatnik będzie musiał złożyć „zawiadomienie” o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy. Zawiadomienie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

OBOWIĄZKOWY MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy dla płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (15 tys zł.).

Zgodnie z powyższym ustawodawca posługuje się pojęciem: kwota należności ogółem na fakturze (nie kwota transakcji jak zakładano początkowo i jak określono w przepisach dot. białej listy). To naszym zdaniem oznacza, że jeśli opłacamy jedną fakturę w częściach, ale kwota należności ogółem na fakturze przekracza 15 tys. zł brutto i dotyczy towarów/usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT to powinniśmy dokonać płatności z zastosowaniem MPP.

Jakie sankcje grożą podatnikom?

Od 1 listopada 2019 r.:

Dla sprzedawcy:

  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze – w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę bez odpowiedniego oznaczenia słowami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcja nie znajdzie zastosowania, jeśli nabywca mimo wszystko ureguluje fakturę korzystając z MPP.
  2. grzywna w wysokości do 180 stawek dziennych – odpowiedzialność karnoskarbowa za wadliwe wystawienie faktury.

Dla nabywcy:

  1. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze – w przypadku, gdy nabywca, pomimo takiego obowiązku i otrzymania odpowiedniej faktury nie ureguluje płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności – sankcji nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została wystawiona z pominięciem obowiązkowego MPP.
  2. grzywna do 720 stawek dziennych – jeżeli podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem MPP. Jednocześnie ustawa określa, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. (art. 4 pkt 2 ustawy nowelizującej).

Od 1 stycznia 2020 r.:

Dla nabywcy: brak prawa do zaliczenia wydatku do KUP – jeżeli nabywca pomimo otrzymania faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” dokona płatności z pominięciem MPP.