Obrót skarbowymi papierami wartościowymi a KUP –interpretacja ogólna 

11 maja 2021

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez organy administracji skarbowej wydał 26 kwietnia bieżącego roku interpretacje ogólną (nr SP4.8203.2.2020), w której wyjaśnił jak rozliczyć obrót skarbowymi papierami wartościowymi.   

Zbycie SPW przed terminem wykupu może prowadzić do powstania straty polegającej na nadwyżce wydatków na zakup np. obligacji nad przychodem ze zbycia. Dzieje się tak ponieważ bardzo często cena zbycia odpowiada wartości nominalnej, a cena zakupu ustalana przez emitenta czyli cena emisyjna może być wyższa od wartości nominalnej. W związku z tym pojawia się pytanie czy w powyższej sytuacji  faktyczne wydatki na nabycie SPW będą w całości kosztem uzyskania przychodu? 

Do skarbowych papierów wartościowych ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie papierów wartościowych i jednocześnie ustala ich potrącalność w momencie zbycia tych papierów (w tym ich wykupu przez emitenta). Do tej pory organy podatkowe  sięgały również do punktu 39 ww. artykułu, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów stratę z odpłatnego zbycia wierzytelności. 

Zdaniem Ministra Finansów w związku z SPW nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39, zatem wydatki na nabycie obligacji skarbowych podatnik może w całości uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu 

Minister w Finansów w interpretacji ogólnej zaznacza, że na gruncie art. 119 Ordynacja podatkowa, który mówi o unikaniu opodatkowania, właściwy organ podatkowy może ustalić sztuczny charakter działania podatnika. Zbycie SPW po cenie rażąco nieproporcjonalnej i nieuzasadnionej z ekonomicznego punktu widzenia  może zostać ocenione jako działanie odmienne niż deklarowany skutek podatkowy tego działania. 

Źródło: A. Pokojska, Dziennik GazetaPrawna
Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 kwietnia 2021 r., nr SP4.8203.2.2020