• Ostatnia prosta polskiego ładu w podatkach

  7 września 2021 r. w artykule „Polski ład w podatkach – projekt zmian” opisaliśmy najważniejsze propozycje zmian dotyczących m.in. ustawy o PIT, CIT i VAT.  Uchwalona przez sejm Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) zawiera kilka nowych (bądź zmodyfikowanych) propozycji, które nie były umieszczone w projekcie.

  Co się zmieniło w porównaniu z projektem?

  • Zmianie uległa proponowana pierwotnie wysokość składki zdrowotnej dla niektórych podmiotów. Stawka w wysokości 9% pozostaje, ale tylko dla podatników rozliczających się według zasad ogólnych. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% dochodu (przy czym nie będzie mogła być niższa niż 9% najniższego wynagrodzenia). Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będzie zależeć od osiąganych przychodów. Składka wyniesie – odpowiednio przy przychodach rocznych:
   1. do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 300 zł/mc);
   2. do 300 tys. zł – 100 % przeciętnego wynagrodzenia (ok. 500 zł/mc);
   3. powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok 900 zł/mc).

  Podatnicy rozliczający się kartą podatkową zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia. Zmianie ulegną również terminy płacenia składek. Zgodnie z Ustawą składkę trzeba będzie opłacić do 20-go dnia kolejnego miesiąca.

  • Wprowadzono poprawkę dotyczącą tzw. estońskiego CIT. Ustawa zakłada, że niższa stawka opodatkowania dochodów będzie dotyczyła wszystkich podatników, a nie tylko małych.
  • Wydłużono terminy rozliczania niektórych ulg podatkowych. Okres rozliczenia ulgi na zabytki przedłużony zostanie z pięciu do sześciu lat, ulgi na terminal z czterech do sześciu, a ulgi na prototyp z dwóch do sześciu.
  • Uzupełniono regulacje dotyczącą posiadania przez podatnika zarządu na terytorium Polski. Doprecyzowano, że o rezydencji podatkowej będzie decydował fakt prowadzenia w sposób zorganizowany i ciągły na terytorium Polski interesów zagranicznego podatnika.

  Jakie nowe rozwiązania pojawiły się w Ustawie?

  • Wprowadzono nowy podatek – podatek minimalny, który wynosił będzie 10% podstawy opodatkowania, na którą składają się m.in. 4% wielkości przychodów z działalności operacyjnej, koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych przekraczające 30% tzw. podatkowej EBITDA, wartości odroczonego podatku dochodowego związanego z ujawnieniem niektórych WNIP oraz koszty nabycia usług lub praw niematerialnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych lub pochodzących z rajów podatkowych w części przewyższającej określony limit. Minimalnym podatkiem CIT zostaną obciążone spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę z działalności operacyjnej lub osiągnęły udział dochodów (z przychodów innych niż zyski kapitałowe) w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) w wysokości nie większej niż 1%.
  • Zaproponowano uchylenie art. 15e uCIT- przepisu dotyczącego limitowania w kosztach podatkowych tzw. usług niematerialnych (usługi doradcze, badania rynku, reklamowe itp.). 
  • Wprowadzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej (tzw. elektroniczny CIT). Projekt przewiduję wejście w życie tej regulacji dopiero od 1 stycznia 2023 r.
  • Zaproponowano nową ulgę polegającą na odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych.

  Ustawa zakłada również m.in.:

  • wprowadzenie zerowego PIT dla seniorów oraz rodzin 4+;
  • rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do skorzystania z ulgi dla klasy średniej o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą rozliczające się według skali i zarabiające do 13 tys. zł miesięcznie;
  • przesunięcie na 1 stycznia 2023 r. terminu wejścia w życie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, zmian dotyczących najmu prywatnego i amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych oraz na 1 lipca 2022 r. przepisów dotyczących grup VAT.

  Ustawa została skierowana do Senatu. Większość planowanych zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2022.

  Źródło: A. Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna. Proces legislacyjny można śledzić na stronie: sejm.gov.pl

  autor: Justyna Rak, młodszy konsultant ds. podatków data: 11.10.2021