PIT-2 także w ciągu roku

14 marca 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Jakie zmiany zostały wprowadzone do podatku PIT?

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zakresie składania oświadczenia PIT-2 oraz w zakresie odroczenia części zaliczki na podatek dochodowy.

Przypomnijmy, że PIT-2 to oświadczenie składane przez pracownika, wyrażające zgodę, aby pracodawca przy wyliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uwzględnił tzw. kwotę wolną od podatku. W efekcie pracownik otrzymuje każdego miesiąca wyższą kwotę, ponieważ miesięczne zaliczki pomniejszane są o przypadającą na każdy miesiąc odpowiednią część tzw. kwoty wolnej.

Nowe przepisy (zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy) mają na celu zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.  

Takie oświadczenie będzie mógł złożyć także emeryt lub rencista, który wnioskował uprzednio do organu rentowego o niestosowanie tzw. kwoty wolnej.

Nowelizacja uregulowała również zagadnienie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Zmiana ta jest odzwierciedleniem przepisów uregulowanych uprzednio rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28). 

W art. 53a ustawy o PIT zawarto zasady obecnie uregulowane w ww. rozporządzeniu, w wyniku czego płatnik będzie kontynuował, w oparciu o przepisy ustawy PIT, stosowanie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek określonego w rozporządzeniu.

Zmiany w pozostałych ustawach:

  1. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzono zmiany, których celem jest zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.
  2. w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono zmiany polegają na obniżeniu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. stawek podatku od wydobycia miedzi oraz srebra.

Podsumowując, o czym warto pamiętać?

Przepisy weszły w życie 10 marca 2022 r.

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. 2022 r. poz. 558) – link do ustawy.