• Podatki 2021 – na jakie zmiany warto się przygotować?

  1. PAKIET „SLIM VAT”:
  • zmiany w zakresie korekt faktur,
  • ułatwienia dla eksporterów,
  • ujednolicenie kursów walut,
  • odliczenia VAT w sytuacji nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco (w rozliczeniach miesięcznych łącznie do 4 okresów),
  • podniesienie kwoty prezentów małej wartości do 20 zł.

   

  1. OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I NIEKTÓRYCH SPÓŁEK JAWNYCH – dochód wskazanych spółek osobowych zostanie opodatkowany dwa razy. Po raz pierwszy na poziomie spółki, po raz drugi przy wypłacie zysku na rzecz wspólników (projekt zakłada pewne zwolnienia). Minister Finansów poinformował, że zmiana miałaby wejść w życie dopiero od maja 2021 r.

   

  1. OBOWIĄZKOWE SPORZĄDZANIE I PUBLIKOWANIE POLITYKI PODATKOWEJ –obowiązek ma dotyczyć podatników CIT, których roczne przychody przekroczą kwotę 50 mln euro.

   

  1. ESTOŃSKI CIT- Projekt przewiduje dwa warianty opodatkowania dochodu:
  • ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulegnie m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).
  • specjalny fundusz inwestycyjny, który umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

  Wybór nowych zasad opodatkowania ma być dobrowolny. Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna, w której udziałowcami/akcjonariuszami są wyłączenie osoby fizyczne. Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł.

   

  1. ZMIANY W RYCZAŁCIE
  • zwiększenie limitu przychodów, który będzie uprawniał do skorzystania z tej formy opodatkowania z kwoty 250 tys. euro do 2 mln euro,
  • poszerzenie zakresu stosowania ustawy poprzez zwiększenie rodzajów działalności gospodarczych, które będą mogły być opodatkowane tą formą,
  • rozszerzenie definicji wolnego zawodu m.in. o profesje prawnicze – adwokat, radca prawny i notariusz, księgowy, biegli rewidenci,
  • obniżenie stawki ryczałtu dla wolnych zawodów z 20 do 17%; dla usług inżynierskich, rachunkowo-księgowych i fotograficznych planuje się stawkę 15%.
  1. PODNIESIENIE LIMITU PRZYCHODÓW DLA STAWKI CIT 9% – limit uprawniający do skorzystania z obniżonej stawki CIT zostanie podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
  1. SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA – projekt zakłada wprowadzenie nowej definicji spółki w prawie podatkowym. Takie spółki będą musiały spełnić szereg dodatkowych obowiązków, jeśli więcej niż połowę ich aktywów będą stanowiły nieruchomości.
  1. OGRANICZENIE ULGI ABOLICYJNEJ – celem projektowanych działań o charakterze uszczelniającym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT.
  1. ZMIANY W PODATKU U ŹRÓDŁA – 1 stycznia 2021 r. ma wejść w życie odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Jeśli przepisy nie zostaną znów odroczone bądź zmienione (MF zapowiada złagodzenie przepisów) płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

   

  1. ZMIANY DOT. CEN TRANSFEROWYCH –
  • rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji w szczególności na transakcje inne niż kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym,
  • rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych m.in. o uzasadnienie gospodarcze, w tym tzw. test korzyści (opis spodziewanych korzyści ekonomicznych),
  • zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców w zakresie cen transferowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

  PROJEKTY USTAW:

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 19.10.2020