• Podsumowanie wybranych zmian w podatkach – lipiec 2020

  1. PODATEK VAT

  Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT (biała lista)

  • wydłużenie czasu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności w „nieprawidłowy” sposób – z 3 na 7 dni od dnia zlecenia przelewu (obecnie obowiązują przepisy szczególne – antykryzysowe – zgodnie z którymi wskazany termin wynosi 14 dni);
  • zmiana naczelnika urzędu skarbowego, do którego należy złożyć zawiadomienie ZAW-NR – od lipca takie zawiadomienie ma być składane do naczelnika właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności;
  • doprecyzowano, że zawiadomienie ZAW-NR wystarczy złożyć jednorazowo przy pierwszej zapłacie należności przelewem na dany rachunek;
  • ograniczono sankcje dot. białej listy – nie będą dotyczyły płatności na niezamieszczone na białej liście rachunki: i) służące do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub ii) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub iii) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym. Przy czym do uniknięcia sankcji konieczne będzie spełnienie warunku, że odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekażą podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa wyżej.
  • sankcji będzie można będzie uniknąć również, gdy zapłata: i) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; lub ii) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

  Nowa matryca stawek VAT weszła w życie – wszystkie szczegóły znajdują się w naszym artykule „Nowa matryca stawek VAT – jak ustalić stawkę podatku?”

  Zmiany dot. importu towarów – wszyscy czynni podatnicy VAT (bez zaległości w podatkach) po dokonaniu zgłoszenia celnego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego mogą rozliczać VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269 i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (wybór deklaracji kwartalnych będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej).

  Transakcje łańcuchowe

  Po długich oczekiwaniach i ponad półrocznym opóźnieniu zaczną obowiązywać zmiany mające na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 311, s. 3; dalej: dyrektywy 2018/1910), która w ramach pakietu quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE.

  W dużym uproszczeniu – w przypadku gdy te same towary będą przedmiotem kolejnych dostaw oraz będą wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy – wysyłkę lub transport będzie się przyporządkowywać wyłącznie jednej dostawie. Jeżeli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, wysyłka lub transport będą przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy będzie wynikać, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.

  Natomiast, jeśli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary będą wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.

  Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie handlu wewnątrzunijnego. Rozliczenie transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport, będzie przebiegało według „starych” zasad.

  Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

  Stawka 0% przy WDT

  Nabywca będzie zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0 proc. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obecne przepisy ustawy o VAT przewidują co prawda obowiązek posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, niemniej jednak wymóg ten (zgodnie z wykładnią prezentowaną przez TSUE) stanowi wyłącznie przesłankę formalną. Brak spełnienia przesłanki formalnej nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%.

  Ponadto przesłanką materialną zastosowania stawki 0% przy WDT będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej, przy czym podatnik będzie mógł zastosować tę stawki, jeżeli należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

  Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

  „Call off stock” – magazyn konsygnacyjny

  Wprowadzane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego. W efekcie tego typu transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0%) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia.

  Procedura ta pozwala uniknąć rejestracji na VAT przez podatnika przemieszczającego towary własne pomiędzy dwoma krajami UE, w sytuacji gdy towary zostaną dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.

  Warto wspomnieć, że nowe przepisy nie uzależniają stosowania uproszczenia od przeznaczenia towarów przemieszczanych do „call off stock”.

  Ważna zmiana dotyczy również okresu korzystania z uproszczenia – skrócenie do 12 miesięcy (z obecnych 24 miesięcy) terminu na opodatkowanie towarów, od momentu ich wprowadzenia do magazynu „call off stock”.

  Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

  2. Zmiany w Ordynacji podatkowej

  • pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie MDR będzie upoważniać również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.
  • raportowanie schematów podatkowych transgranicznych – w związku z koniecznością uwzględniania specyficznych wymogów wynikających z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy) na promotorów, korzystających i wspomagających nałożono obowiązek ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów przedłużył rozpoczęcie biegu terminu raportowania nowych transgranicznych schematów podatkowych do początku 2021 r.
  • Szef KAS będzie mógł zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS. Wniosek o zawarcie takiej umowy będzie mógł jednak złożyć tylko podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu rocznym CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Umowę o współdziałanie będzie można zawrzeć z podatnikiem, który otrzyma pozytywną opinię z audytu wstępnego. Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi liczne korzyści (m.in. brak kontroli podatkowych, zabezpieczenie przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym), ale będzie się też wiązać z dodatkowymi obowiązkami.

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 06.07.2020