Podsumowanie wybranych zmian w podatkach – lipiec 2020

6 lipca 2020

  1. PODATEK VAT

Zmiany dotyczące wykazu podatników VAT (biała lista)

Nowa matryca stawek VAT weszła w życie – wszystkie szczegóły znajdują się w naszym artykule „Nowa matryca stawek VAT – jak ustalić stawkę podatku?”

Zmiany dot. importu towarów – wszyscy czynni podatnicy VAT (bez zaległości w podatkach) po dokonaniu zgłoszenia celnego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego mogą rozliczać VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej. Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269 i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (wybór deklaracji kwartalnych będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej).

Transakcje łańcuchowe

Po długich oczekiwaniach i ponad półrocznym opóźnieniu zaczną obowiązywać zmiany mające na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 311, s. 3; dalej: dyrektywy 2018/1910), która w ramach pakietu quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE.

W dużym uproszczeniu – w przypadku gdy te same towary będą przedmiotem kolejnych dostaw oraz będą wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy – wysyłkę lub transport będzie się przyporządkowywać wyłącznie jednej dostawie. Jeżeli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, wysyłka lub transport będą przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy będzie wynikać, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.

Natomiast, jeśli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary będą wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.

Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie handlu wewnątrzunijnego. Rozliczenie transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport, będzie przebiegało według „starych” zasad.

Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

Stawka 0% przy WDT

Nabywca będzie zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0 proc. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obecne przepisy ustawy o VAT przewidują co prawda obowiązek posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, niemniej jednak wymóg ten (zgodnie z wykładnią prezentowaną przez TSUE) stanowi wyłącznie przesłankę formalną. Brak spełnienia przesłanki formalnej nie pozwala kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%.

Ponadto przesłanką materialną zastosowania stawki 0% przy WDT będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej, przy czym podatnik będzie mógł zastosować tę stawki, jeżeli należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

„Call off stock” – magazyn konsygnacyjny

Wprowadzane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego. W efekcie tego typu transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0%) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia.

Procedura ta pozwala uniknąć rejestracji na VAT przez podatnika przemieszczającego towary własne pomiędzy dwoma krajami UE, w sytuacji gdy towary zostaną dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Warto wspomnieć, że nowe przepisy nie uzależniają stosowania uproszczenia od przeznaczenia towarów przemieszczanych do „call off stock”.

Ważna zmiana dotyczy również okresu korzystania z uproszczenia – skrócenie do 12 miesięcy (z obecnych 24 miesięcy) terminu na opodatkowanie towarów, od momentu ich wprowadzenia do magazynu „call off stock”.

Więcej na ten temat w artykule Quick fixes – zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym.

2. Zmiany w Ordynacji podatkowej