Polski ład czeka już tylko na podpis Prezydenta

8 listopada 2021

W artykułach: „Polski ład w podatkach – projekt zmian” oraz ,,Ostatnia prosta polskiego ładu w podatkach” pisaliśmy o zmianach, z którymi zmierzymy się wszyscy już od 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu w podatkach (przy założeniu, że ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta). Ostateczny kształt nowelizacji poznaliśmy 29 października 2021 r., po przyjęciu przez sejm niektórych poprawek zaproponowanych przez senat. Przyjęte poprawki mają zasadniczo charakter redakcyjny – ich celem jest doprecyzowanie niektórych nieścisłości w przyjętej ustawie.

Jakie poprawki m.in. zostały przyjęte?

  1. Wprowadzono przepisy uściślające do zmian w zakresie opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Przepisy nowelizacji w dotychczasowym brzmieniu mogły prowadzić do sytuacji, w której polskie podmioty mogłyby być opodatkowane podwójnie (a nawet potrójnie) od tego samego dochodu uzyskiwanego z CFC.
  2. Dodano przepisy uściślające do mających obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. zasad ustalania przychodu u podatników przejmujących spółki (art. 12 ust. 1 pkt 8ba ustawy o CIT). W myśl znowelizowanych przepisów do przychodów na gruncie ustawy o CIT będzie się zaliczać m.in. ,,ustaloną na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjną udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów”.
  3. We wprowadzanym do Ordynacji podatkowej przepisie art. 297g doprecyzowano, że informacje przekazane przez inwestora w toku zawierania, zmiany lub wypowiadania porozumienia inwestycyjnego, zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa uznaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, są udostępniane wyłącznie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych opinii, o której mowa w art. 14b § 5f pkt 1 OP.

Pozostałe zmiany zaproponowane przez senat nie zostały przyjęte przez sejm. Jedna z odrzuconych poprawek dotyczyła przesunięcia wejścia w życie omawianej ustawy na 1 stycznia 2023 r.

Powyższe oznacza, że większość zmian wynikających z Polskiego Ładu (poza niektórymi wyjątkami, w tym w zakresie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie) wejdzie w życie   już 1 stycznia 2021 r.  

Źródło: sejm.gov.pl