• Polski ład w podatkach – projekt zmian

  26 lipca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw szerzej znany, jako Polski Ład w podatkach.

  Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli Ministerstwa Finansów – projekt ustawy jest dość obszerny i liczy ponad 220 stron (drugie tyle liczy uzasadnienie do projektu).

  Co się (prawdopodobnie) zmieni od 1 stycznia 2022 r.?

  Ustawa o PIT:

  • Zmiana wysokości progu podatkowego oraz podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku. Jest to niewątpliwie jedna z najistotniejszych zmian, które przewiduje obecny Projekt. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 34 472 tys. zł w związku z czym drugi próg od którego stawka podatku dochodowego wynosi 32% będzie rozpoczynał się po przekroczeniu kwoty 120 tys. złotych. Ministerstwo wyjaśnia że powodem zmiany jest konieczność dostosowania przepisów do nowej rzeczywistości, w której płace w Polsce na przestrzeni lat znacznie wzrosły. Natomiast tzw. kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł.
  • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. Jest to najbardziej kontrowersyjna zmiana, która zakłada, m.in. że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą odprowadzać składkę zdrowotną w wysokości proporcjonalnej do dochodu. Pierwotnie stawka miała wynosić 9%, jednak jak donosi Dziennik Gazeta Prawna[2], ostatecznie składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali miałaby wynieść 3% w 2022 r. oraz 4,9% w roku następnym, natomiast dla ryczałtu będą trzy stawki (w wysokości 300 zł, 500 zł, 900 zł).
  • Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, dzięki której pracownicy (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy) rozliczający się na zasadach ogólnych będą mogli odliczyć od dochodu kwotę, której wysokość będzie uzależniona od poziomu rocznych przychodów. Celem ulgi jest zneutralizowanie wskazanej grupie podatników negatywnych zmian wynikających z polskiego ładu.
  • Opodatkowanie korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Mowa tutaj o zmianie wskaźnika (z pojemności silnika na moc silnika), branego pod uwagę przy określaniu wysokości świadczenia.
  • Uelastycznienie warunków wspólnego rozliczenia małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Zmiany w regulacjach dotyczących tzw. ulgi rehabilitacyjnej przez dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Likwidacja możliwości amortyzowania spółdzielczych praw do lokalu, domu jednorodzinnego oraz budynków i lokali mieszkalnych.
  • Wprowadzenie tzw. ulgi na powrót dla osób przenoszących do Polski miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
  • Modyfikacja zasad opodatkowania przychodu z najmu prywatnego.

  Ustawa o CIT:

  • Rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT), przy jednoczesnym złagodzeniu warunków jego stosowania.
  • Doprecyzowanie kryteriów uznania zagranicznych spółek za polskich rezydentów podatkowych i wprowadzenie nowej definicji posiadania zarządu. Ma to na celu wyeliminowanie częstego zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podatkowych spółek na terytorium krajów obcych, w rzeczywistości nie prowadzących tam żadnych operacji gospodarczych.
  • Wprowadzenie regulacji dotyczących tzw. ukrytej dywidendy w celu ograniczenia generowania sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty wynagrodzenia dla wspólników świadczących usługi na rzecz spółek.
  • Modyfikacja przepisów w zakresie ulgi B+R, IP Box oraz ulgi na innowacyjnych pracowników oraz wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek (tzw. ulga na prototypy). Zmiany dotyczą również uPIT.
  • Nowe zwolnienia dla zysków kapitałowych.
  • Wprowadzenie preferencji dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę oraz ochronę zabytków. Zmiana dotyczy również uPIT.
  • Uproszczenie przepisów w zakresie cen transferowych.
  • Modernizacja przepisów dotyczących podatku u źródła.
  • Zaostrzenie przepisów dotyczących tzw. szarej strefy w celu ograniczenia nielegalnego zatrudnienia pracowników. Zmiana dotyczy również uPIT.
  • Wprowadzenie preferencji podatkowych związanych z kosztami Pierwszej Oferty Publicznej.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej.
  • Wprowadzenie tzw. ulgi konsolidacyjnej. Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych m.in. na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia czy audyt w celu nabycia udziałów w spółkach kapitałowych.
  • Ograniczenie amortyzacji środków trwałych w spółkach nieruchomościowych.

  Ustawa o VAT:

  • Wprowadzenie koncepcji wspólnego rozliczania w ramach tzw. grupy VAT.
  • Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych.
  • Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce.

  W Ordynacji podatkowej:

  • Wdrożenie do polskiego systemu podatkowego nowego instrumentu zapewniającego ochronę – Porozumień Inwestycyjnych (PI), umożliwiającego zawarcie między inwestorem a organem podatkowych w sposób kompleksowy porozumienia w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji o wartości co najmniej 100 mln złotych (50 mln złotych od 2025 roku). PI mają za zadanie zachęcić podmioty zagraniczne do inwestowania na terytorium Polski.
  • Uszczelnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

  Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Planowane zmiany w regulacjach podatkowych mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022.

  Źródło:
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; projekt dostępny jest na stronie: legislacja.gov.pl
  G. Osiecki Dziennik Gazeta Prawna
  [1] Z projektem można zapoznać się na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805420#12805420; dalej jako: Projekt

   

  autor: Justyna Rak, młodszy konsultant ds. podatków data: 07.09.2021