Sejm uchwalił pakiet zmian dla podatników na czas epidemii… i nie tylko.

8 marca 2021

25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860[1]; dalej: Nowelizacja). Choć w głównej mierze Nowelizacja w swoim przedmiocie skupia się wokół przepisów istotnych dla podatników podatku akcyzowego, to zawiera także ważne zmiany dla pozostałych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów powiązanych.

  1. Przedłużenie terminów do złożenia zeznań rocznych CIT-8 i CIT-8AB oraz wpłaty podatku CIT

Zasadą jest, że podatnicy CIT mają czas na rozliczenie podatku CIT z upływem marca danego roku. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zdecydowało się w poprzednim roku dać więcej czasu na ww. rozliczenie i przedłużyć podatnikom termin do końca maja 2020 r.

W tym roku, z uwagi na to, że wciąż mierzymy się z koronawirusem, MF idzie o krok dalej w swoich propozycjach i do 30 czerwca 2021 r. planuje przedłużyć terminy:

Z powyższych ułatwień będą mogli jednak skorzystać tylko Ci podatnicy, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: art. 16 pkt 1 Nowelizacji.

  1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczenia zarządu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podobnie jak w poprzednim roku również i w tym MF planuje przedłużyć terminy na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych:

Tym samym, podmioty powiązane, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym miałyby czas na złożenie za 2020 r. informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do końca 2021 r.

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia przez zarząd oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. dokumentacji master file), przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia ww. oświadczenia.

Podstawa prawna: art. 16 pkt 4 Nowelizacji.

  1. Ważność certyfikatów rezydencji za 2020 r.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość skorzystania z certyfikatów rezydencji wydanych za 2020 r. Przypomnijmy, że certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/zamieszkania tego podatnika. Posiadając ważny certyfikat rezydencji, płatnik albo nie ma obowiązku poboru podatku u źródła w Polsce, albo poboru takiego podatku dokonuje w obniżonej stawce – zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy międzynarodowej. Generalnie certyfikaty rezydencji obowiązują w okresie, za który poświadczają zagraniczną rezydencję podatnika. Mogą się jednak zdarzyć przypadki, w których płatnik dysponuje wyłącznie certyfikatem rezydencji podatnika wydanym bez konkretnej daty ważności – wtedy taki certyfikat jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Światowa pandemia COVID-19 spowodowała, że proces wydawania certyfikatów rezydencji przez zagraniczne administracje podatkowe został utrudniony. Stąd też już w tamtym roku MF przewidziało dla podatników i płatników pewne ułatwienia w tym zakresie[2]. Jednym z nich było uznanie przez fiskusa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu za nadal ważne certyfikaty rezydencji dotyczące 2019 r., o ile płatnik posiada oświadczenie podatnika o aktualności danych zawartych w takich certyfikatach.

Nowelizacja kontynuuje ww. preferencję. W związku z tym organy podatkowe będą uznawać również certyfikaty rezydencji obejmujące 2020 r. – na podstawie odpowiedniego oświadczenia podatnika.

Podstawa prawna: art. 16 pkt 3 Nowelizacji.

  1. Wyższe kwoty mandatów karnych skarbowych

Co ciekawe, nowelizacja przemyca również ważną zmianę w zakresie jednego przepisu kodeksu karnego skarbowego.

Mianowicie, planowane jest podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli omawiany przepis wejdzie w życie w obecnym kształcie (Senat może zaproponować poprawki), to kara grzywny za wykroczenie skarbowe (m.in. niezłożenie deklaracji w terminie, niewpłacenie podatku w pełnej wysokości) będzie mogła wynieść maksymalnie nawet 14 tys. zł (obecnie maksymalna kwota wynosi  5,6 tys. zł).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Nowelizacji: „Jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe. Zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe, gdy weźmie się pod uwagę, że brak możliwości zastosowania adekwatnej do czynu sankcji przez organ mandatowy skutkuje koniecznością występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Podstawa prawna: art. 5 pkt 5 Nowelizacji.

  1. Dodatkowe przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania podatkowego przez organ podatkowy

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej dodatkowych przesłanek fakultatywnego zawieszenia postępowania podatkowego przez organ podatkowy.

Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu do projektu Nowelizacji: „Efektem techniki samoobliczenia podatku jest powtarzalność działań podatnika w kolejnych okresach rozliczeniowych, bazujących na wcześniej przyjętym przez podatnika rozumieniu przepisów. Szczegółowe rozwiązania prawa materialnego wiążą czasem wynik bieżącego rozliczenia podatku z wynikami rozliczenia za wcześniejsze okresy. (…) Procesowym odbiciem takich rozwiązań prawa materialnego są serie postępowań „kaskadowych”, gdy wymiar podatku uzależniony jest od rozstrzygnięcia za poprzednie okresy rozliczeniowe. Podobne sprzężenia postępowań podatkowych występują np. w relacji między postępowaniem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem w zakresie podatku od towarów i usług.”

Po przyjęciu Nowelizacji, organ podatkowy będzie mógł zawiesić postępowania w przypadkach, gdy:

Podstawa prawna: art. 4 pkt 1 i 2 Nowelizacji.

  1. Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Zgodnie z projektem, Nowelizacja ma wejść w życie co do zasady 1 maja 2021 r., z tym że:

Etap legislacyjny: 25 lutego 2021 r. ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana pod obrady Senatu.

Przy okazji zwracamy uwagę, że MF do tej pory nie przedłużyło terminu na złożenie informacji IFT-2R dotyczącej rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatek u źródła). Informację tę należy zatem złożyć do 31.03.2021 r.

[1] http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=860;
[2] Art. 31ya ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1842, z późń.zm.).