Skutki podatkowe zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego

19 czerwca 2023

16 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie  odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2023 poz. 1118, link). Zgodnie z Rozporządzeniem, z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że przestaną obowiązywać niektóre regulacje wprowadzone w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Wśród nich znajdują się również przepisy podatkowe. Najważniejsze z nich opisujemy poniżej.

Raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR)

Na czas epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono bieg terminów raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych. Należy zaznaczyć, że zawieszenie biegu terminów nie oznacza braku obowiązku sprawozdawczości dla krajowych schematów podatkowych, dla których obowiązek ten przypadł na okres epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – ich raportowanie stanie się wymagalne po wznowieniu biegu terminów.

W praktyce bieg wspomnianych terminów rozpocznie się już 1 sierpnia 2023 r. W konsekwencji terminy na złożenie do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne będą następujące:

  1. nie później niż do dnia 5 sierpnia 2023 r. dla wspomagających, w sytuacji, gdy wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy (MDR-2),
  2. do dnia 30 sierpnia 2023 r.:

– dla promotorów (MDR-1 i MDR-2),
– dla wspomagających (MDR-1),
– dla korzystających (MDR-1),
– dla wspomagających, którzy nie zostali zwolnieni przez korzystającego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (MDR-2),
– dla promotorów i wspomagających, którzy udostępnili schemat podatkowy standaryzowany w trakcie drugiego kwartału 2023 r. oraz w kwartałach wcześniejszych, w których terminy na raportowanie podlegały zawieszeniu (MDR-4).

Ważność certyfikatów rezydencji w kontekście tzw. podatku u źródła

Podstawowym warunkiem stosowania preferencji w zakresie tzw. podatku u źródła (WHT) jest posiadanie ważnego na dzień dokonania transakcji certyfikatu rezydencji zagranicznego kontrahenta. Niektóre certyfikaty rezydencji nie zawierają informacji o dacie ich ważności. W takiej sytuacji, jeśli okres 12 miesięcy od wydania certyfikatu rezydencji upłynął w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, możliwe jest posługiwanie się nim przez cały okres trwania zagrożenia epidemicznego oraz przez 2 miesiące po jego zniesieniu. Zakończenie stanu epidemii spowoduje zatem konieczność pozyskiwania aktualnych certyfikatów rezydencji.

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej

W trakcie trwania epidemii oraz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego termin na wydanie interpretacji indywidualnej został wydłużony do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi przywrócenie podstawowego – 3 miesięcznego terminu na uzyskanie interpretacji podatkowej.

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy

Dokonanie płatności wynikającej z faktury, której kwota przekracza 15 tys. zł brutto, na rachunek niejawiony na tzw. białej liście podatników VAT (Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT) wiąże się co do zasady z określonymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Podatnicy mogą jednak uniknąć tych konsekwencji m.in. składając zawiadomienie o zrealizowaniu przelewu na rachunek nieujawniony na białej liście (zawiadomienie ZAW-NR). Do 30 czerwca 2023 r. włącznie termin złożenia takiego zawiadomienia wynosi 14 dni. 1 lipca 2023 r. nastąpi powrót do obowiązywania krótszego, 7 dniowego terminu określonego w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ceny transferowe

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wywoła również określone skutki w obszarze przepisów o tzw. cenach transferowych. Po pierwsze przy dokonywaniu korekty cen transferowych powróci wymóg uzyskania od podmiotu powiązanego oświadczenia lub dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, w których podatnik dokonywał będzie korekty za rok podatkowy, w którym obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. Ponadto powróci warunek nieponiesienia straty przez podmiot powiązany dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi w przypadku, jeżeli obroty podmiotu spadły o co najmniej 50% w stosunku do roku poprzedniego.

Podsumowanie

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego (podobnie jak zakończenie samej epidemii), mimo, że z pozoru nie jest bezpośrednio związane z podatkami, wywołuje określone skutki dla podatników. W związku z tym warto już dziś przeanalizować, czy i które regulacje prawne mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność. W naszej ocenie szczególnie istotne – z punktu widzenia obowiązków sprawozdawczych – może się okazać odwieszenie terminów raportowania tzw. schematów podatkowych. Znaczna część podatników będzie zobowiązana do raportowania zaległych schematów, co w praktyce może się okazać dużym wyzwaniem. Nasi konsultanci i doradcy podatkowi mają duże doświadczenie w tym obszarze, dlatego w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu