Tarcza 4.0 – co nowego w podatkach? (aktualizacja: 02.07.2020)

2 lipca 2020

22 czerwca 2020 Prezydent podpisał Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086, tzw. Tarcza 4.0) Proponowane rozwiązania wydają się korzystne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem swoich należności od kontrahentów. Jakie nowe preferencje podatkowe przewiduje Tarcza 4.0?

 1. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli ekonomicznie z powodu epidemii mogą szybciej skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT[2] i o CIT[3], ulga na złe długi polega na tym, że wierzyciel, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo

Uprawnienie do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty przysługuje przedsiębiorcy, który wcześniej zaliczył wartość tej wierzytelności do przychodów należnych, pod warunkiem, że wierzytelność do dnia złożenia zeznania podatkowego nie została uregulowana lub zbyta.

Na podstawie Tarczy 4.0, Wierzyciel będzie mógł w 2020 r. skorzystać z prawa do pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (zamiast 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

 1. Możliwość zmniejszenia wysokości zaliczek uproszczonych.

Z omawianej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT i CIT, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Proponowane rozwiązanie polega na tym, że ww. podatnicy będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące.

Zmniejszenia wysokości zaliczek dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Podatnik, który dokonał zmniejszenia wysokości zaliczki, obowiązany jest do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów, których obdarowanie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 uprawnia podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania.

Dotychczas darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 można było odliczyć od dochodu, tylko jeśli została ona przekazana:

Tarcza 4.0 rozszerza katalog ww. podmiotów o:

W pozostałym zakresie przepisy dot. odliczenia od podstawy obliczenia podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 nie uległy zmianie. Możliwe jest odliczenie darowizny już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy. Warto pamiętać, że w przypadku darowizny przekazanej:

 1. Możliwość odliczenia od dochodu darowizn rzeczowych w postaci laptopów i tabletów przekazywanych na cele oświatowe.

Tarcza 4.0 pozwala podatnikom PIT i CIT na odliczenie od dochodu darowizn rzeczowych w postaci laptopów i tabletów przekazanych placówkom oświatowym i OPP. Aby podatnik mógł dokonać odliczenia muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. organom prowadzącym placówki oświatowe;
 2. organizacjom pożytku publicznego;
 3. operatorowi OSE (czyli Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie ww. darowizn od dochodu będzie możliwe także dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą (niezależnie od tego czy rozliczają się za pomocą skali podatkowej czy podatku liniowego).

Darowiznę będzie można odliczyć już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy. Podobnie jak przy przekazania darowizny na walkę z COVID-19 – im wcześniej podatnik dokona darowizny, tym większa będzie dla niego korzyść podatkowa. W przypadku darowizny przekazanej:

 1. Wydatki na wytworzenie lub nabycie rzeczy i praw, przekazanych następnie w drodze darowizny placówkom medycznym i oświatowym będzie można rozpoznać jako koszt podatkowy.

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu podatnik będzie uprawniony do ujęcia w KUP wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny. Dotyczy to wyżej opisanych darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 oraz laptopów/tabletów przekazywanych na cele oświatowe (pkt. 1 i 2). Powyższe wydatki będzie można zaliczyć do KUP, pod warunkiem, że darowizna zostanie dokonana w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

 1. Wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych przez placówki medyczne i oświatowe w związku z epidemią COVID-19.

Tarcza 4.0 wprowadziła wyłączenie z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości ww. kategorii darowizn otrzymanych od  1 stycznia do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne i oświatowe.

W wyniku powyższej zmiany, wspólnik spółki osobowej, która otrzymała taką darowiznę, nie będzie musiał rozliczać się z podatku od spadków i darowizn.

 1. Zapłacone kary umowne i odszkodowania (związane z trwającą epidemią) będzie można rozliczyć jako koszty podatkowe.

Co do zasady, wydatki poniesione na zapłatę kar umownych oraz odszkodowań są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Tarcza 4.0 wprowadza od tej reguły wyjątek.

Nowelizacja antykryzysowa zakłada, że podatnicy będą mogli rozpoznać jako koszty uzyskania przychodu zapłacone kary umowne i odszkodowania z tytułu:

– jeżeli ww. okoliczności były spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 1. Przedłużenie terminu raportowania krajowych schematów podatkowych.

Zgodnie z Ustawą terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami rozpoczęcie biegu terminu raportowania nowych transgranicznych schematów podatkowych przedłuża się do początku 2021 r.

 1. Podatnicy rozliczający się kartą podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonego z powodu COVID-19.

Dzięki temu rozwiązaniu, do podatników opodatkowanych kartą podatkową znajdą zastosowanie przepisy dotyczące zakazu prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu epidemii.  

W związku z tym,  ww. podatnicy nie będą już musieli zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Złożenie takiego zawiadomienia w obecnym stanie prawnym warunkuje niepłacenie podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy.

W efekcie tej zmiany, z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

10. Ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy po ich odwołaniu:
1) miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
2) warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

[1] Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=382

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2019.1387, dalej: ustawa o PIT.

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2019.865, dalej: ustawa o CIT.

Jeśli chciałbyś skorzystać z preferencji przewidzianych przez Tarczę Antykryzysową – zapraszamy do kontaktu.