• Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym – interpretacja ogólna

  Koniec grudnia to intensywny czas dla osób przygotowujących dokumentacje cen transferowych. Termin na przesłanie oświadczenia o jej sporządzeniu, jak również informacji TPR-C/ TPR-P upływa już 31 grudnia.

  Tuż przed tym terminem, 15 grudnia Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną nr DCT2.8203.2.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

  Przedmiotowa interpretacja ogólna wyjaśnia, w jaki sposób należy rozmieć pojęcie jednorodności transakcji oraz jak prawidłowo dokonać oceny jednorodności konkretnej transakcji. Dotyczy ona również jednorodności w odniesieniu do transakcji innych niż kontrolowane.

  Interpretacja charakteryzuje czynniki jakie powinniśmy brać pod uwagę, aby stwierdzić, czy transakcje mają charakter jednorodny. Pod uwagę powinniśmy wziąć m.in.:

  A. Jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym, obejmującą:

  • warunki umowne transakcji,
  • funkcje pełnione przez każdą ze stron transakcji, biorąc pod uwagę wykorzystywane aktywa i ponoszone ryzyko,
  • parametry finansowe transakcji,
  • charakterystyka przekazanych dóbr lub świadczonych usług,
  • stosowana strategia biznesowa.

  B. Kryteria porównywalności transakcji, obejmujące:

  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, uwzględniając zdolność stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji,
  • strategię gospodarczą.

  C. Metody weryfikacji cen transferowych – fFakt zastosowania różnych metod weryfikacji cen transferowych, nie oznacza automatycznie, że transakcje nie mogą być uznane za transakcje jednorodne.

  D. Inne istotne okoliczności wpływające na fakt ujęcia transakcji jako transakcje jednorodne.

  W szczególności do innych istotnych okoliczności można zaliczyć m.in. transakcje korzystające ze uproszczenia safe harbour.

  Interpretacja powinna przyczynić się do pewności i jednolitości stosowania prawa, a także do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników. Interpretacja ogólna nr DCT2.8203.2.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym dostępna jest pod adresem: podatki.gov.pl

  autor: Marta Kielar, konsultant ds. podatków data: 20.12.2021