• W którym urzędzie skarbowym rozliczymy się w 2021 r.?

  Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 18 listopada 2021 r. pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (dalej: Projekt).

  Obecnie w Polsce funkcjonuje dwadzieścia „wyspecjalizowanych urzędów skarbowych” mających siedziby we wszystkich województwach (w niektórych województwach utworzono większą liczbę tego typu urzędów). Podstawowym celem utworzenia wskazanych urzędów skarbowych była obsługa podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Jak jednak zauważa Ministerstwo Finansów – aktualnie duże podmioty gospodarcze nie są grupą dominującą w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, mimo że właśnie do ich obsługi zostały powołane. Znacząca część zadań, dotychczas wykonywana przez te urzędy, to praca z drobnymi podmiotami gospodarczymi z udziałem kapitału zagranicznego.

  Właśnie z tego powodu Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad zmianą właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

  Jakie zmiany czekają podatników od 1 stycznia 2021 r.?

  Podstawowym celem Projektu jest zmiana funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2021 r. funkcjonować mają:

  1. jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę podatkową grupom kapitałowym oraz spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (przewiduje się, że I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie o zasięgu krajowym, będzie obsługiwał ponad 3 tys. podmiotów);
  2. dziewiętnaście wyspecjalizowanych wojewódzkich urzędów skarbowych, w tym dwa z nich dodatkowo będą właściwe (w skali całego kraju) do:
   • obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych – II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie;
   • obsługi „podatku u źródła”– Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.

  W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, tak jak w obecnym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków.

  Co jeszcze się zmieni?

  W myśl Projektu zmianie ulegnie także katalog tzw. podmiotów kluczowych, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych innych niż właściwych miejscowo.

  Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) będzie właściwy dla:

  1. podatkowych grup kapitałowych oraz spółek wchodzących w ich skład,
  2. banków państwowych i banków krajowych w formie spółek akcyjnych,
  3. krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji,
  4. spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których przychód /obrót netto przekroczył kwotę 50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych).

  W pozostałych wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (dziewiętnaście urzędów o zasięgu wojewódzkim) rozliczą się:

  1. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto znajduje się w granicy 3-50 mln € (z wyłączeniem spółek cywilnych);
  2. przedsiębiorcy zagraniczni (≥3 mln €);
  3. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
  4. jednostki samorządu terytorialnego;
  5. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  6. banki spółdzielcze.

  Zgodnie z Projektem podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będą od 1 stycznia 2021 r. obsługiwane przez pozostałe „zwykłe” urzędy skarbowe działające w kraju.

  W jaki sposób określić przychód/obrót na potrzeby analizowanych przepisów?

  Jak wskazaliśmy powyżej, wyspecjalizowane urzędy skarbowe zajmą się obsługą podatników, którzy spełnią określone kryteria. Jednym z nich jest kryterium wysokości przychodu/obrotu. W uproszczeniu możemy przyjąć, że od 1 stycznia 2021 r. określone będą następujące kryteria przychodowe:

  1. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy – przychód/obrót powyżej 50 mln €;
  2. pozostałe wyspecjalizowane wojewódzkie urzędy skarbowe – przychód/obrót od 3 do 50 mln €;
  3. „zwykłe” US – przychód/obrót poniżej 3 mln €.

  Weryfikacji przychodu/obrotu na potrzeby analizowanych przepisów dokonujemy w oparciu o:

  1. sprawozdanie finansowe – przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w ostatnim roku podatkowym;
  2. zeznanie CIT – w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości przychodu netto w oparciu o sprawozdanie finansowe;
  3. deklaracje VAT – gdy podatnik wbrew obowiązkowi nie sporządza sprawozdania finansowego oraz nie jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

  Jeśli podmiot jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z MSR wówczas o zaliczeniu danego podmiotu do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe decyduje przychód wykazany w tym sprawozdaniu finansowym, a nie przychód wykazany w zeznaniu podatkowym CIT.

  Czy trzeba złożyć zawiadomienie o zmianie urzędu?

  Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, która nastąpi 1 stycznia 2021 r., związana z omawianą nowelizacją przepisów powoduje automatyczne przypisanie podmiotów do właściwego urzędu skarbowego (z mocy prawa podatnicy i płatnicy nie spełniający kryterium, o których mowa powyżej zostają wyłączeni z tej kategorii podatników. Natomiast, podmioty spełniające te kryteria są automatycznie do niej zaliczane i przypisywane do urzędu właściwego do obsługi danej kategorii podatników i płatników).

  Tym samym proponowana zmiana przepisów nie powoduje konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie urzędu.

  Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zaproponowane rozwiązania mogą zatem jeszcze ulec zmianie.

  Źródło:

  1. projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Z projektem można zapoznać się na stronie: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340404/katalog/12738554#12738554
  2. komunikat Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na stronie www.kis.gov.pl (dostęp na dzień: 27.11.2020r.).

  autor: Piotr Adamski, starszy konsultant ds. podatków data: 27.11.2020