• Wygrana naszych doradców przed WSA we Wrocławiu

  Popularnym tematem wśród podmiotów funkcjonujących w ramach grupy kapitałowej, który spędza sen z powiek zarządom, jest limitowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z nabyciem usług niematerialnych.

  W szczególności podatnicy mają wątpliwość, czy nabywana od podmiotu powiązanego usługa zawiera się w katalogu usług, których takie ograniczenie dotyczy. Katalog ten bowiem ma charakter otwarty i obejmuje nie tylko usługi w nim wprost wymienione (tj. usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancje i poręczenia), lecz również usługi do nich podobne. Wszystko zatem sprowadza się do rozłożenia na czynniki pierwsze specyfiki danej usługi oraz przeanalizowania jakie jej elementy charakterystyczne przeważają.

  Przykład:

  Spółka A nabywa od powiązanej kapitałowo Spółki B usługi doradcze, reklamowe i badania rynku, o łącznej wartości 5 mln. zł. Wydatków poniesionych na nabycie ww. usług Spółka A nie będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych w pełnej wysokości.

  Sytuacja komplikuje się, gdy wprawdzie przedmiotem nabycia pomiędzy podmiotami powiązanymi są usługi noszące pewne znamiona usług podlegających limitowaniu w kosztach, jednak dyskusyjne jest to, czy faktycznie ich charakter niematerialny dominuje nad pozostałymi cechami charakterystycznymi tych usług.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (dalej: WSA) przyznał rację naszym doradcom odnośnie tego, że wydatki poniesione na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu nabycia usług w zakresie obsługi procesów zakupowych nie podlegają limitowaniu w kosztach podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

  WSA tym samym uchylił interpretację indywidualną, w której organ podatkowy uznał, że ww. usługi stanowią usługi o podobnym charakterze do usług doradczych, reklamowych, badania rynku oraz zarządzania i kontroli.

  Przede wszystkim doradcy zwrócili uwagę na następujące elementy charakterystyczne usług w zakresie obsługi procesów zakupowych:

  • analizowane usługi wiążą się wprost z wykonaniem określonych działań (obsługa procesów zakupowych), a nie z udzielaniem porady jak te działania wykonać;
  • przy wykonywaniu obsługi procesów zakupowych usługodawca jest bezpośrednio związany ścisłymi ramami współpracy z usługobiorcą oraz pozostaje pod jego pełną kontrolą w zakresie poszczególnych elementów świadczonej usługi, nie można mu zatem przypisać jakichkolwiek funkcji zarządczych lub kontrolnych w tym obszarze;
  • w analizowanych usługach chodzi o osiągnięcie efektu jakim jest pozyskanie dostawców, pośrednictwo w kontaktach z nimi, zapewnienie obsługi administracyjnej – a nie dostarczenie usługobiorcy analiz rynkowych czy też przetworzenie jakichkolwiek danych.

  Wyrok nie jest prawomocny.

  autor: Magdalena Chodorek, starszy konsultant ds. podatków data: 18.02.2020