Wypłata dywidendy krajowej osobie prawnej a zwolnienie z CIT

28 czerwca 2021

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT[1] podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

W przypadku dywidend wypłacanych pomiędzy osobami prawnymi mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie może znaleźć  zwolnienie od podatku dochodowego, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W zakresie punktu trzeciego, tj. posiadania nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, zwolnienie ma zastosowanie, kiedy spółka uzyskująca przychody z dywidend posiada udziały w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej, nieprzerwanie przez okres 2 lat (na podstawie art. 22 ust. 4a ustawy o CIT).

Jak stanowi jednak art. 22 ust. 4b ustawy o CIT, zwolnienie to ma zastosowanie również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dla zastosowania zwolnienia przez wskazany okres udziały muszą być posiadane bezpośrednio, tj. podatnik musi być właścicielem udziałów (akcji), a nie posiadać je pośrednio, poprzez inny podmiot.

Jakie formalności musi dopełnić spółka wypłacająca dywidendę w sytuacji opisanej powyżej, w zależności od skorzystania bądź nie ze zwolnienia określonego artykułem 22 ust. 4 ustawy o CIT?

  1. Skorzystanie ze zwolnienia:

Przepisy wymagają, aby płatnik weryfikując możliwość zastosowania zwolnienia z podatku (spełnienia poszczególnych warunków, o których mowa w art. 22 ust 4 ustawy o CIT) dochował należytej staranności, zatem jest to dodatkowy warunek umożliwiający niepobranie podatku.

Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania oświadczenia o posiadaniu przez okres min. 2 lat min. 10% udziałów (akcji) w kapitale (pamiętając, że w razie niedotrzymania tego warunku będzie istniał obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę), a także obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej w przypadku wypłaty dywidendy spółce polskiej (obowiązek posiadania certyfikatu występuje, gdy w transakcji bierze udział podmiot zagraniczny- na podstawie art. 26 ust 1c ustawy o CIT).

Ustawa nakłada jednak obowiązek posiadania oświadczenia potwierdzającego, że podmiot otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (na podstawie art. 26 ust. 1f ustawy o CIT).

  1. Występowanie opodatkowania:

W przypadku braku spełniania warunków pozywających na skorzystanie ze zwolnienia na płatniku ciążą obowiązki informacyjne i deklaracyjne. W trakcie roku podatkowego płatnik – jednostka wypłacająca dywidendę – do siódmego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, przekazuje:

Przy wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego nie ma konieczności składnia żadnej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Płatnik będzie natomiast zobowiązany złożyć zbiorczą deklarację po zakończeniu roku. W przypadku wypłaty dywidendy krajowej osobie prawnej spółka wypłacająca dywidendę jako płatnik podatku będzie zobligowana do sporządzenia i przesłania do urzędu deklaracji CIT-6R. Przesyła się ją w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Podsumowując, w zakresie wypłaty dywidendy krajowej osobie prawnej przez polską spółkę, występować będzie ona jako płatnik podatku, jednak możliwe jest zastosowanie zwolnienia z CIT na warunkach określonych szczegółowo w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

[1] ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.2020.1406 ze zm.);