Zmiany w podatkach: CIT od komandytów już w 2021 r.

21 września 2020

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze założenie projektowanej nowelizacji. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku.

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje rozwiązania w szczególności w zakresie zmian:

Projekt zakłada także nowelizację innych ustaw[3], m.in. ustawy o podatku tonażowy czy ustawy o podatku o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, jednak dziś nie będziemy się na nich skupiać.

Zgodnie z założeniami projektu celem ustawy jest odbudowanie dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt przewiduje uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, tak by zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Projekt zakłada objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W tym celu w przepisach ustawy o CIT wprowadzone zostaną regulacje nadające status „podatnika podatku dochodowego” (art. 1 ustawy):

W związku z powyższym, regulacjami tymi nie będą objęte spółki jawne, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Ponadto (jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do projektu) w przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” ich utworzenia, przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek.

Planowane jest również podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT (z poziomu 1,2 mln euro do 2 mln euro).

Projekt zakłada także zmiany w zakresie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Planowane zmiany polegają w szczególności na podniesieniu limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu (z poziomu 250 tys. euro do 2 mln euro), zlikwidowaniu większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy zmniejszeniu wysokości niektórych stawek ryczałtu.

Przedstawiono także planowane nowelizacje w zakresie cen transferowych, które dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Przedmiotowe zmiany polegają w głównej mierze na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności, gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w „raju podatkowym”. Jednocześnie zmiany obejmują rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami.

Zakłada się, że projektowane przepisy mają zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r.

[1] Zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 i 1291), zwanej dalej: „ustawą o PIT”, jak i ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406), zwanej dalej: „ustawą o CIT”.
[2] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.).
[3] W projekcie wprowadza się również zmiany do: ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 31, z późn. zm.);  ustawy o podatku o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.); ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób.