• COVID-19 – zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu

  Jedną z preferencji podatkowych przewidzianych przez Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 15p ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19[1] Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców oraz organizacjom pozarządowym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

  Ustawa COVID-19 pozostawia samorządom swobodę w zakresie określenia grup przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Podstawowym kryterium jest, aby byli to przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ustawa COVID-19 nie określa jednak przesłanek wskazujących na spełnienie wymienionego warunku. Tę kwestię mogą regulować organy jednostek samorządu terytorialnego w przyjmowanych uchwałach.

  Tym samym, warunki dla skorzystania z tego zwolnienia mogą się różnić w zależności od gminy, w której podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Jedną z przyjętych na podstawie ustawy COVID-19 uchwał jest Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. [2].

  Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości we Wrocławiu?

  Zgodnie z Uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości, w zakresie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (tj. budowle oraz te grunty i budynki, które przed epidemią COVID-19 opodatkowane były stawką najwyższą), przedsiębiorców, którzy spełniają następujące warunki:

  1. w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową  lub wytwórczą;
  2. w ostatnim  dniu miesiąca  poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy  termin  płatności  podatku odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

  Warunek  pogorszenia  płynności  finansowej, uważa  się za spełniony, jeżeli stosunek sumy środków pieniężnych, należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących wynosi mniej niż 1 (wskaźnik szybki płynności). Warunek ten można zilustrować wzorem:

  Uchwała nie przewiduje składania wniosków o udzielenie zwolnienia. Aby skorzystać ze zwolnienia wystarczy złożyć prawidłowo wypełnioną korektę deklaracji lub informacji o nieruchomościach wraz z:

  • informacją o rodzajach  prowadzonej działalności  oraz  o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do Uchwały),
  • formularzem  informacji  przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 2 do Uchwały).

  Podatnik zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od ustawowych terminów zapłaty podatku.

  Co istotne, organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez  przedsiębiorcę  warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. W przypadku złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym dokumentów podatnik  traci  prawo do zwolnienia za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

  Kto nie może skorzystać ze zwolnienia we Wrocławiu?

  Uchwała przewiduje krąg przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z przedmiotowego zwolnienia. Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy:

  1. w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniali kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r.[3] Do tej kategorii zalicza się:

  • spółkę akcyjną, spółkę z o.o. i spółkę komandytowo-akcyjną w których wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego,
  • spółki osobowe oraz spółkę cywilną w których wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
  • podmiot kwalifikujący się do objęcia go postępowaniem upadłościowym,
  • podmiot inny niż z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), u którego w ciągu ostatnich 2 lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

  2. w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność, o której mowa w pkt 23 Komunikatu Komisji dot. COVID-19 [4]. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się rolnictwem, rybołówstwem i akwakulturą.

  Jak długo można korzystać ze zwolnienia we Wrocławiu ?

  Zgodnie z Uchwałą, zwolnienie będzie przysługiwało do końca 2020 r. chyba, że wcześniej:

  1. odwołany zostanie jako ostatni jeden ze stanów wymienionych w § 1 uchwały, a więc:

  • stan zagrożenia epidemicznego w związku z SARS-CoV-2;
  • stan epidemii w związku z SARS-CoV-2;
  • stan nadzwyczajny w związku z SARS-CoV-2;

  2. płynność finansowa przedsiębiorcy ulegnie poprawie, a wskaźnik szybki płynności będzie równy lub większy niż 1.

  Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego wraz przykładową korektą deklaracji DN-1 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Nasz Zespół ma bogate doświadczenie w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości.  Jeśli potrzebujesz wsparcia – skontaktuj się z nami.

  [1] Ustawa z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), dalej: Ustawa COVID-19.

  [2] Uchwała nr XXI/560/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-COV-2), dalej: Uchwała.

  [3] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG).

  [4] Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).

  autor: Tomasz Wróbel, mł. konsultant ds. podatków data: 04.05.2020