Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344 ze zm. – Ustawa).

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Organizator – Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349592, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8971759298, będąca usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Uczestnik – podmiot korzystający z usług, których zasady świadczenia określa niniejszy Regulamin;
 4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usługi;
 5. Klient – użytkownik, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także osoba fizyczna będąca Konsumentem lub będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna (to jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła zamówienie na usługę „Biuletynu podatkowego”,
 6. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Serwis internetowy – strona internetowa Organizatora, adres: www.b-tax.pl
 8. Pozostałe terminy pisane w Regulaminie z wielkiej litery mają znaczenie zdefiniowane w dalszych postanowieniach Regulaminu.
 9. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  1. warunki zawierania i rozwiązywania umów o odpłatne szkolenia online;
  1. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 10. Regulamin   jest   udostępniony   nieodpłatnie   na   stronie   internetowej https://b-tax.pl/regulamin/ w formie umożliwiającej  jego  pozyskanie,  odtwarzanie,  utrwalanie  i  wydrukowanie.  Każdy  może  zapoznać się z treścią Regulaminu.
 11. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczna przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu to:
  1. bezpłatne szkolenia online (webinaria)  – Dział II Regulaminu;
  1. płatne szkolenia online – Dział III Regulaminu;
  1. korzystanie z Serwisu internetowego oraz wysyłka Biuletynu podatkowego – Dział IV Regulaminu;

DZIAŁ II. BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE (WEBINARIA)

Niniejszy Dział Regulaminu określa zasady uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach online (webinaria;    Usługi), świadczonych przez Organizatora. 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usług nieodpłatnych (webinarium), Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Do realizacji webinarium wykorzystywana jest platforma GetResponse, dostarczana przez GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Polityka prywatności GetResponse S.A. dostępna jest pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci Przed rozpoczęciem rejestracji na webinarium należy zapoznać się z treścią tego dokumentu.
 3. W celu wzięcia udziału w webinarium wymagana jest rejestracja Uczestnika na stronie z formularzem rejestracyjnym. Podanie danych określonych każdorazowo w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w webinarium. Minimalny zakres danych osobowych jakie należy podać jest następujący: 
  1. imię uczestnika (wymagane);
  1. adres poczty elektronicznej [e-mail] (wymagane);
  1. pełna nazwa firmy zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru (wymagane);
 4. Zgłoszenie chęci skorzystania z Usługi następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ” na stronie z formularzem rejestracyjnym. Kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ” jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przy rejestracji Uczestnik może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, szkoleniach, webinariach i produktach Grupy Impel.
 6. Organizator realizując program webinarium nie przenosi na Uczestników majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek treści im udostępnianych. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, zwłaszcza za pośrednictwem sieci Internet bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora. Wszelkie materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikom stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Usłudze.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinarium i zmian w programie Usługi, a także do jej odwołania bez podania przyczyny. Realizacja praw określonych w zdaniu poprzedzającym dokonywana będzie poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu adres e-mail z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmiany w życie.
 8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń chęci udziału w webinarium Organizator zastrzega pierwszeństwo rejestracji Uczestników niereprezentujących firm prowadzących działalność konkurencyjną (biura rachunkowe, doradztwo podatkowe itp.).

DZIAŁ III. PŁATNE SZKOLENIA ONLINE

Niniejszy Dział Regulaminu określa zasady uczestnictwa w płatnych szkoleniach online (Usługi) świadczonych przez Organizatora. 

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi odpłatnej (szkolenie online) Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Do realizacji szkolenia wykorzystywana jest platforma GetResponse, dostarczana przez GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Polityka prywatności GetResponse S.A. dostępna jest pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci. Przed rozpoczęciem rejestracji na webinarium należy zapoznać się z treścią tego dokumentu.
 3. Zgłoszenie chęci skorzystania ze szkolenia online następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ” na stronie z formularzem rejestracyjnym. Kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ” jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty opłaty należnej od Uczestnika za przeprowadzenie szkolenia online.
 5. Opłata, o której mowa w pkt 4.,  należna z tytułu realizacji programu  wraz z ewentualnymi usługami dodatkowymi wskazanymi w ofercie, określona  jest każdorazowo w ofercie szkolenia online.
 6. Wszystkie opłaty podawane w ofercie szkoleń są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku Uczestników – firm zwolnionych z VAT prosimy o dopisanie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Najpóźniej na dzień przed datą szkolenia online, na podany adres e-mail zostanie przesłane „potwierdzenie udziału w szkoleniu” wraz ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia i płatności. W przypadku nieotrzymania informacji we wskazanym terminie prosimy o pilny kontakt (tel.: 510011128, p.adamski@impel.pl).
 8. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego Uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia online.
 9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu online bez ponoszenia kosztów możliwa jest do momentu otrzymania „potwierdzenia udziału w szkoleniu”, o którym mowa powyżej. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu wskazanej informacji uczestnik zobowiązany jest do poniesienia 100% opłaty z tytułu uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (e-mail). Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Organizatora.
 10. Brak uiszczenia opłaty i niewzięcie udziału w szkoleniu online nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 11. Po zrealizowanym szkoleniu online zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia online. Zapisani Uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia online bez podania przyczyny. Zapisani Uczestnicy szkolenia zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. Z tytułu odwołania szkolenia online Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia.
 14. W związku ze zgłoszeniem (zawarciem Umowy), Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:
  1. imię i nazwisko uczestnika (wymagane);
  1. adres poczty elektronicznej [e-mail] (wymagane);
  1. pełna nazwa firmy zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru (wymagane);
  1. numer NIP firmy (wymagane);
  1. numer telefonu (opcjonalnie);
 15. Przy rejestracji Uczestnik może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, szkoleniach, webinariach i produktach Grupy Impel.
 16. Organizator realizując program szkolenia nie przenosi na Uczestników majątkowych praw autorskich do wszelkich treści im udostępnianych. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, zwłaszcza za pośrednictwem sieci Internet bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora. Wszelkie materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikom podczas szkolenia stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniu online.
 17. W przypadku dużej liczby zgłoszeń chęci udziału w szkoleniu online Organizator zastrzega pierwszeństwo rejestracji Uczestników niereprezentujących firm prowadzących działalność konkurencyjną (biura rachunkowe, doradztwo podatkowe itp.).

DZIAŁ IV. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ WYSYŁKA BIULETYNU PODATKOWEGO

Niniejszy Dział Regulaminu odnosi się do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej działającej pod domeną: www.b-tax.pl, w zakresie świadczenia usługi „Biuletynu podatkowego”.

 1. Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy Klientom oraz świadczy określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną w celu: 1) promocji usług, 2) umożliwienia składania zapytań dotyczących Usług prezentowanych w tym Serwisie, 3) wysyłki Biuletynu podatkowego.
 2. Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie korzystanie przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zapewnia Klientom nieodpłatnie korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.
 4. Usługodawca umożliwia Klientowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną (e-mail) o woli zakończenia usługi (np. otrzymywanie informacji handlowej).
 5. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, w tym informatycznej, i zobowiązuje się usuwać nieprawidłowości.
 6. Klient może przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.b-tax.pl/kontakt zapytanie ofertowe.
 7. W celu przesłania zapytania do Usługodawcy, Klient podaje w polach formularza kontaktowego następujące dane niezbędne do złożenia zapytania, to jest:
  1. imię (wymagane);
  1. adres poczty elektronicznej [e-mail] (wymagane);
  1. numer telefonu (opcjonalnie);
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na korzystaniu przez Klienta z Serwisu Internetowego następuje z chwilą skorzystania z Serwisu Internetowego, to jest z chwilą wyświetlenia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient, a rozwiązanie takiej umowy następuje z chwilą zaniechania korzystania z Serwisu Internetowego przez Klienta, to jest z chwilą zamknięcia Serwisu Internetowego w przeglądarce internetowej na ekranie urządzenia, z którego korzysta Klient.

DZIAŁ V. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest dostęp do komputera/urządzenia mobilnego z  połączeniem internetowym o szybkości min. 1Mb/s lub wyższej oraz posiadanie czynnej i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej. Lista wspieranych przeglądarek:
  1. Internet Explorer 11+,
  1. Google Chrome w wersji 55 i nowsze,
  1. Mozilla Firefox w wersji 50 i nowsze,
  1. Opera w wersji 44 i nowsze,
  1. Safari 9 i nowsze (z wtyczką), 11 i nowsze (bez wtyczki),
  1. Microsoft Edge w wersji 16 i nowsze,
  1. Vivaldi w każdej wersji.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi, o której mowa w Dziale II i III Regulaminu jest prawidłowo działający sprzęt audio – głośniki, słuchawki, opcjonalnie mikrofon i kamera internetowa.
 4. Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt Ustawy Organizator informuje, że korzystanie  z Usług  związane  jest  z  przesyłaniem  danych  przy  pomocy publicznej  sieci  Internet,  w  związku  z  czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 7. Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Uczestnika Usługi  treści  o  charakterze  bezprawnym,  a  także  podejmowanie działań  mogących  wywołać  zakłócenia  w realizacji Usługi. 
 8. Uczestnik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 10. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt Ustawy Organizator informuje, że korzystanie  z Usług  związane  jest  z  przesyłaniem  danych  przy  pomocy publicznej  sieci  Internet,  w  związku  z  czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 11. Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Uczestnika Usługi  treści  o  charakterze  bezprawnym,  a  także  podejmowanie działań  mogących  wywołać  zakłócenia  w realizacji Usługi. 

DZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
  1. programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  1. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  1. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
  1. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
  1. kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 2. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer, urządzenia mobilne i inne urządzenia, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
 3. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.

DZIAŁ VII. REKLAMACJE

 1. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku, gdy Organizator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w Regulaminie lub ofercie Usługi lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub oferty Usługi.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres p.adamski@impel.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Uczestnika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Organizator powiadomi w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 3, wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
 5. Organizator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pełna informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych dostępna jest w Serwisie Internetowym w zakładce „ochrona danych osobowych”: https://b-tax.pl/ochrona-danych-osobowych/.

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, są świadczone wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w języku polskim oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, jeśli przepisy, które obowiązują w państwie takiego Klienta są dla niego korzystniejsze i przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do świadczenia usług oraz do Umowy o świadczenie Usługi zawartej za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostaną poddane sądom właściwym dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o prawach konsumenta, wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Usługodawcą a takim Klientem zostaną poddane sądom właściwym według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, jednakże w przypadku, jeśli przepisów dotyczących jurysdykcji, które obowiązują w państwie takiego Klienta nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie do ustalenia właściwości miejscowej sądu w sprawach związanych z usługami oraz umową zawartą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca dopuszcza prawo dokonania zmian Regulaminu z przyczyn takich jak:
  1. zmiany szaty graficznej strony internetowej, mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  1. zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną,
  1. względy techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
  1. wprowadzenia nowych usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych usług, w szczególności wskutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,
  1. zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.
 5. W przypadku Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych Umów o świadczenie Usługi, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie przesłany na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej (e-mail). W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmienionego Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Klienta lub Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, do których to czynności stosuje się treść Regulaminu obowiązującą w momencie dokonania czynności prawnej.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu publikacji ich w Serwisie Internetowym z jednoczesnym wskazaniem przez Usługodawcę daty opublikowania i obowiązywania zmian.
 8. Usługodawca powiadomi Klienta, o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy, o ile Klient taki adres wskazał Usługodawcy.
 9. Wszelkie odmienne, sprzeczne lub uzupełniające warunki Umowy o świadczenie Usługi, mają moc obowiązującą tylko w przypadku ich jednoznacznej i pisemnej akceptacji przez Usługodawcę.

Data publikacji Regulaminu: kwiecień 2024 r.

BTP_0424_regulamin_swiadczeniauslug

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu

Napisz do nas